Amaç 1. Eczacılık lisans ve lisansüstü eğitiminin niteliğini geliştirmek.
Hedef 1. Gereksinim duyulan alanlarda, öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.
Hedef 2. Ders içeriklerini ve ders programlarını en az her beş yılda bir güncellemek.
Hedef 3. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılımının devamlılığını sağlamak.
Hedef 4. Öğrencilerimizin dersleri ile ilgili kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak.
Hedef 5. Öğrencilere zorunlu stajların yanı sıra mesleğin farklı istihdam alanlarında da deneyim kazanabileceği
imkânlar yaratmak.
Hedef 6. Öğrencilerimizin lisansüstü eğitim almasını teşvik etmek.
Hedef 7. Nitelikli öğrencileri Fakültemize çekmek.
Hedef 8. Öğrencilerimizin vizyonlarını geliştirmek.

Amaç 2. Sosyal Sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak.
Hedef 1. Akılcı ilaç kullanımı veya eczacılıkla ilgili konularda toplumun her kesimine ulaşarak, bilgilendirmek.
Hedef 2. Yapılan sosyal sorumluluk projelerini mümkün olduğunca fazla kişiye duyurmak.

Amaç 3. Nitelikli araştırmalar üretmek.
Hedef 1. Nitelikli insan gücünü artırmak.
Hedef 2. Araştırma altyapı olanaklarını sürekli iyileştirmek.
Hedef 3. Uluslararası ve ulusal atıf indekslerindeki dergilerde yayın sayısını artırmak.

Amaç 4. Fakültemiz ile kamu kurum ve kuruluşları ve ilaç sanayii arasında işbirliği tesis etmek.
Hedef 1. Türkiye’de Ar-Ge birimleri olan ilaç sektörü çalışanları ile akademisyenleri bir araya getirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
Hedef 2. Özel, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak toplantılar düzenleyerek ihtiyaç duyulan alanlarda meslek içi eğitim programları yapmak.

Amaç 5. Fakültenin İç ve Dış Paydaş memnuniyetini artırmak.
Hedef 1. Fakültemizde görev yapan idari personelin çalışma sürecinde çalışma ortamı, yaptıkları iş ve Fakülte yönetiminden duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 2. Fakültemizde görev yapan akademik personelin Anabilim Dalı, Dekanlık ve İdari Birimler, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Altyapı, Paydaşlarla ilişkiler açısından duyduğu memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 3. Fakültemiz öğrencilerinin eğitim ve öğretim sürecinde akademik ortam ve öğrenmeyi destekleyici olanaklar, sağlanan hizmetler, eğitim-öğretim programları, ölçme değerlendirme, akademik danışmanlık ve rehberlik gibi konularda duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 4. Fakültemiz dış paydaşlarının Fakültemiz ile ilgili görüş, beklenti ve önerilerini değerlendirerek duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.

 Amaç 6. Üretim ve analiz hizmetlerini yaygınlaştırmak.
Hedef 1. Parenteral Çözelti Merkezi’nde uygun koşullarda üretimim sürmesini sağlamak.
Hedef 2. Fakültemiz laboratuvarlarında yapılan analizlerin test ve analiz sayısını arttırmak.
Hedef 3. Fakültemizde yapılan ilaç üretiminin kalite ve çeşidini arttırmak.
Hedef 4. Teknokent’te yapılan çalışmaları teşvik etmek.

Amaç 7. Uluslararası tanınırlığı artırmak.
Hedef 1. Fakültemiz öğrencilerinin uluslararası programlardan yararlanma imkanını artırmak ve sürekliliğini sağlamak.
Hedef 2. Fakültemiz bünyesinde düzenlenmekte olan uluslararası kongrelerin devamlılığını sağlamak ve katılımcı sayısını artırm