VIII. DERSLERİN İÇERİĞİ

ZORUNLU DERSLER

FİZİK
BİLGİSAYAR KODU : (FİZ131)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:4
Sıcaklık ve ısı: Sıcaklık ve termal denge, ısı ve ısı transferi; maddenin termal özellikleri: Durum denklemleri,  maddenin molekül  özellikleri, ısı  sığası, maddenin fazları; elektrik yükü ve elektrik alan; elektrik yükü ve maddenin yapısı, iletkenler ve yalıtkanlar, elektrik alan ve elektrik kuvvetleri, dipoller; manyetik alan, yüklü parçacığın manyetik alan içindeki hareketi, manyetik materyaller; Faraday kanunu: ışığın doğası ve ışığın yayılması: yansıma ve kırınım, polarizasyon, ışığın saçılması; fotonlar, elektronlar ve atomlar: ışığın yayınımı ve soğurumu, enerji seviyeleri ve spektrumlar, lazerler, x- ışınları, sürekli spektrum; parçacıkların dalga özelliği: parçacığın dalga özelliği, elektronlarla kırınım, elektron mikroskobu, akışkanlar mekaniği.

MATEMATİK
BİLGİSAYAR KODU : (MAT123)     SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:5
Sayılar, Üslü sayılar, limit, Logaritma, Türev ve uygulamaları, İntegral ve uygulamaları, Fonksiyonlar fonksiyonlarda grafik çizimleri.

BİTKİ BİYOLOJİSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ155)      SAAT/HAFTA:2       UK:2   AKTS:5
Biyoloji nedir?, biyolojinin dalları, modern biyolojinin başlangıcı, tür, evrimsel değişim kavramı, evrimin prensipleri, yaşamın kimyasal temelleri, inorganik maddeler (elementler, su, karbondioksit, oksijen), organik maddeler (karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, nükleik asitler), hücre, hücreyi inceleme yöntemleri, genel özellikler, hücrenin mikroskobik yapısı, hücre zarı, hücre çeperi, protoplazma, sitozol, hücre içi organeller, endoplazmik retikulum, ribozomlar, Golgi cisimciği, peroksizom, mitokondri, plastitler, vakuol, çekirdek, kromozomlar. Bitkilerde büyüme ve gelişme, bitkisel dokular, meristematik dokular, sürekli dokular, temel doku, koruyucu doku, iletim doku, destek doku, salgı doku, bitkisel organlar, kök, gövde, yaprak, fotosentez, fotorespirasyon, çiçek, meyve, tohum.

GENEL KİMYA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ157)      SAAT/HAFTA:3      UK:3   AKTS:6
Atomun yapısı, teorileri (elektronlar ve çekirdek), özellikleri; periyodik sistem: genel özellikler, elektronların enerji düzeyleri; elektronların dalga karakterleri, elektron spini, kuantum sayıları, atom yarıçapları, iyonlaşma potansiyeli, elektron ilgisi; kimyasal bağlar: moleküler  geometri, hibritleşme, molekül orbitalleri, stokiyometri: atom-gr, mol, eşdeğer gr. Kavramları, en basit (ampirik formül, molekül formülü, hesaplamalar; kimyasal reaksiyonlar, yükseltgenme sayıları; redoks: kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi, kimyasal denklemler ve bununla ilgili hesaplamalar; gazlargaz yasaları (Boyle, Charles, Dalton Yasaları, Avogadro İlkesi, Graham Yasası, hal denklemi, kinetik teori, gerçek ve ideal gazlar, gazların sıvılaştırılması gazların sıvılarda çözünmesi Henry Yasası, problemler; sıvılar: genel özellikleri, denge buhar basıncı, kaynama noktaları, ısınma ve soğuma eğrileri; faz diyagramları, problemler; çözeltiler: konsantrasyon birimleri, buhar basıncı (Raoult yasası), kaynama ve donma noktaları; elektrolit çözeltileri, yüzde ayrışma, iyonlar arası çekim kuvvetleri, çözünürlük, problemler; katılar: genel özellikleri, geometrisi ve problemler

GENEL KİMYA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ156)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2  AKTS:4
Kimyasal kinetik, reaksiyon hızları, hız denklemleri, hız üzerine etkiyen diğer faktörler, reaksiyon dereceleri ve bunun tayini yöntemleri, çarpışma teorisi, mutlak reaksiyon hızları teorisi, hesaplamalar; kimyasal denge; denge hali, kütlelerin etkisi, denge sabitleri, Le Chatelier ilkesi, hetorojen denge, problemler; elektrokimya; elektriksel iletkenlik, elektroliz ve yasaları, galvanik hücreler, Nernst denklemi, problemler; çekirdek kimyası: çekirdek yapısı, radyoaktiflik (nükleer kararlılık), nükleer enerji, nükleer reaksiyonlar ve örnekler, radyokimya, problemler; termodinamik; sistem ve fonksiyonlar, termodinamiğin yasaları, birinci yasa, enerji, entalpi, II. yasa, entropi, kimyasal aktiflik, serbest enerji ve kimyasal denge, problemler.

ECZACILIĞA YÖNELME
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ159)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2 AKTS:5
Giriş, anayasanın üniversitelerle ilgili hükümleri, yükseköğretim kanunundaki temel kavramlar, üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı kavramları, ankara üniversitesinin tanıtılması, ankara üniversitesi eczacılık Fakültesinin tanıtılması, akademik ve idari yapı, bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının tanıtılması, idari birimlerin tanıtılması, eğitim-öğretim yönetmeliği, staj yönergesi, öğrenci disiplin yönetmeliği, eczacılıkta lisans ve lisansüstü öğretim, eczacılık- eczacı kavramları, görevler, sorumluluklar, eczacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, sağlık bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, türk eczacıları birliği, bölge eczacı odaları, dünya sağlık örgütü, uluslararası eczacılık federasyonu, çeşitli yabancı eczacılık birlikleri, sağlık ve hastalık kavramları, ilaç, ilaç etken maddesi, ilaç yardımcı maddesi kavramları, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların fiyatlandırılması, eczane kavramı, ecza deposu kavramı, ilaç sanayinin tanıtılması, sağlığı koruma ve tedavide eczacıya düşen görev ve sorumluluklar, reçete kavramı, deontoloji ve etik kavramı, eczacılıkta araştırma ve yayın kavramı, önemli eczacılık dergilerinin tanıtılması.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I
BİLGİSAYAR KODU : (BIT101)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:2
Bilgisayar’ın tarihçesi; bilgisayar nedir?, bilgisayar donanımı: çevre birimleri: giriş birimleri, çıkış birimleri, giriş- çıkış birimleri; ana kart ve üzerinde bulunan donanım parçaları; bilgisayar yazılımı: işletim sistemi nedir? geçmişten günümüze işletim sistemleri, Windows işletim sistemleri: genel özellikleri; Windows 98’in bileşenleri, masaüstü ve masaüstü bileşenleri ile ilgili işlemler: başlat menüsü ve bu menü ile ilgili işlemler, denetim masası, dosya ve dizinler ile ilgili işlemler, microsoft word: denel özellikleri, menüler ve menülerde yer alan komutlar ile yapılabilecek işlemler, microsoft excel: genel özellikleri; hesap tablosu ve formüller, menüler ve menülerde yer alan komutlar ile yapılabilecek işlemler, microsoft ofis programları arası veri alışverişi: uygulamalar arası veri alış verişi yöntemleri, word ve excel programları arası veri alışverişi, microsoft powerpoint: genel özellikleri, menüler ve menülerde yer alan komutlar ile yapılabilecek işlemler. internet: internet nedir? genel kavramlar, microsoft explorer; menüler ve menülerde yer alan komutlar ile yapılabilecek işlemler.

TIBBİ BİYOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ150)       S AAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:4
Tıbbi Biyolojinin tanımı, bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması, hücre bölünmesi, amitoz, mitoz, sitokinez bölünme, mayoz bölünme, mitoz ve mayoz bölünmelerin karşılaştırılması, hücre bölünmesinin sitolojik ve genetik önemi. Hücre metabolizması, beslenme, hücresel solunum ve enerji, solunum ve fotosentezin karşılaştırılması. Genetik materyal, DNA, RNA, gen, DNA’nın kendisini eşlemesi, DNA’nın onarımı, transkripsiyon ve translasyon, genetik şifre, şifrenin çözümü, bir protein molekülünün yapılışı, proteinlerin hücre yaşamındaki yeri ve etkileri, gen aktarımı, hücresel yaşlanma, hücresel ölüm, canlılarda üreme tipleri, eşeysiz üreme, eşeyli üreme, hayvanlarda üreme, spermin yapısı, yumurtanın yapısı, yumurta tipleri, gametogenesis, döllenme. Hayvansal dokular, epitel doku, bağ doku, kan doku, kas doku, sinir doku. Genetik nedir? Genetiğin tarihçesi, Mendel genetiği, monohibrit çaprazlama, Punnett kareleri, dihibrit çaprazlama, fenotip ve genotip, kromozom mutasyonları, genetik teknolojisinin etiği, insan genom projesi ve beklentiler.

BİYOİSTATİSTİK
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ158)       SAAT/HAFTA: 2      UK:2 AKTS:3
İstatistiğin tanımı ve kapsamı, frekans dağılım tabloları ve grafikleri, tanıtıcı istatistikler: merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama ve diğer ortalamalar, ortanca değer ve tepe değeri aritmetik ortalama, ortanca değer ve tepe değeri arasındaki ilişki, değişim ölçüleri: değişim genişliği, ortalama sapma, standart sapma, varyans, varyasyon katsayısı. istatistik dağılımlar: binom dağılımı, poisson dağılımı, normal dağılım, örnekleme dağılımlar: ortalamaya ait örnekleme dağılımı, ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı, oranlara ait örnekleme dağılımı, oranlar arası farka ait örnekleme dağılımı. regresyon ve korelasyon; hipotez kontrolleri: test istatistiği, I. ve II. tip hatalar, z dağılımı ve z kontrolleri, t dağılımı ve t dağılımı ile ilgili hipotez kontrolleri, güven aralığı, sapan değerler (outliers), ki-kare dağılımı ve bu dağılım ile ilgili testler: homojenlik kontrolleri, dağılıma uyum kontrolleri, bağımsızlık kontrolleri. f-dağılımı ve varyans analizi tekniği; genel tanımlama, deneme düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, varyans analizi yöntemi. çoklu karşılaştırma yöntemleri: asgari önemli fark, Duncan metodu, Tukey (a) metodu. varyans analizinin ön şartları, varyansların homejenlik kontrolü: Cochran testi, Bartlett testi, Levene’nin yöntemleri.

FARMASÖTİK BOTANİK TEORİK
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ152)       SAAT/HAFTA: 3      UK:3   AKTS:4
Farmasötik Botanik öncelikle tıbbi bitkilerin filogenetik sisteme göre, yayılışı, genel özellikleri, kullanılışları, elde edilen droglar, ana etken bileşikleri ve etkilerini inceler. Ayrıca Türkiye florası tanıtılır. Ülkemiz açısından ekonomik değere sahip ve halk ilacı olarak kullanılan bitkiler de ders kapsamı içindedir. Bu kapsamda konular şu başlıklar altında incelenmektedir. Bitkilerin isimlendirilmesi, drogların isimlendirilmesi, bitkiler aleminin gruplandırılması, Bacteriophyta, Phycophyta, Mycophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, Gymnospermae, Angiospermae, Monocotyledonae, Dicotyledonae, Apetalae, Dialypetalae, Sympetalae.

FARMASÖTİK BOTANİK UYGULAMA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ154)       SAAT/HAFTA: 4        UK:2    AKTS:4
Çoğunlukla tedavide kullanılan bitkiler olmak üzere, bitkilerin yaprak ve diğer organları yanında likenler, mantarlar ve eğreltilere ait örnekler ile tedavide kullanılan bitkilerin yaprak, kabuk, kök, meyva, tohum ve çiçek gibi kısımlarının morfolojik ve anatomik yapıları incelenir. Bu drogların toz edilmiş şekillerinin mikroskopta karakteristik elementlerinin incelenmesi yine bu laboratuvar çalışmalarının konuları arasında yer alır. Bu kapsamda konular şu başlıklardan oluşmaktadır: Yaprak morfolojisi, toz drog incelenmesi (Nişastalar), likenler, eğreltiler, yaprak enine kesiti, yaprak droglarının mikroskobik analizi, kök drogları ve mikroskobik incelenmesi, gövde drogları ve mikroskobik incelenmesi, çiçek incelenmesi, bazı bitkisel çayların mikroskobik yapısı, uyuşturucu drogların mikroskobik yapısı

ANATOMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ160)       SAAT/HAFTA :2       UK:2   AKTS:4
Lokomotor sisteminin aktif ve pasif elemanlarını ve bunların fonksiyonlarını tanımlama; üst taraf kemik-eklem ve kasları ile bunların damar ve sinirlerini tanımlama, alt taraf kemik-eklem ve kasları ile bunların damar ve sinirlerini tanımlama, kafatasında bulunan kemik-eklem ve kasları ile bunların damar ve sinirlerini tanımlama, omurgayı oluşturan kemik ve eklemler ile bunları hareket ettiren kas yapıları tanımlama, göğüs kafesini oluşturan kemik ve eklemler ile bunları hareket ettiren kas yapıları tanımlama; insan vücudunda yer alan organ sistemlerini tanıma: dolaşım sistemini oluşturan organları ve damarları tanıma, dağıldıkları alanları sıralama, solunum sistemini oluşturan organları tanıma, sindirim sistemini oluşturan organları tanıma, üriner sistemi oluşturan organları tanıma, genital sistemi oluşturan organları tanıma; organ sistemlerinin birbirleri ile komşuluklarını tanımlama; organ sistemlerinin birbirleri ile fonksiyonel ilişkilerini tanımlama; sinir sistemini oluşturan yapıları ve bunlar arasındaki fonksiyon bakımından önemli bağlantıları tanımlama; görme ve işitme-denge organlarının morfolojik özelliklerini tanımlama.

HALK SAĞLIĞI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ162)        SAAT/HAFTA: 1        UK:1    AKTS:2
Sağlık kavramı ve sağlık örgütlenme modelleri ve halk sağlığı çalışmaları, Türkiye’de sağlık hizmetleri; sağlık örgütlenmeleri ve sağlıkla ilgili yasalar, sağlık düzeyi ölçütleri; mortalite, morbidite ve doğurganlık ölçütleri, bulaşıcı hastalıklar; bağışıklama ve ilgili programlar, toplum sağlığı açısından beslenme ve bebek beslenmesi, sağlık eğitimi, çevre sağlığı hizmetleri I (sosyal hijyen tedbirleri; su, katı ve sıvı atıklar, besin hijyeni, vektör kontrolü, konut sağlığı), .evre sağlığı hizmetleri II (hava kirliliği, radyasyon, gürültü, kazalar, küresel ısınma), iş ve işçi sağlığı, kişisel hijyen tedbirleri (el-ayak ve vücut hijyeni, giyim, ağız ve diş sağlığı, yorgunluk dinlenme, spor), sağlık alanında kullanılan araştırma yöntemleri (epidemiyoloji).

ANALİTİK KİMYA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ281)        SAAT/HAFTA: 3        UK:3   AKTS:4
Kütlelerin etkisi yasası, çözeltiler ve derişim birimleri, nötralimetri, pH kavramı, pH hesaplanması, tampon çözeltiler, titrimetride hesaplamalar, indikatörler, asit baz titrasyonları örnekleri, redoks teorisi (kavramlar, potansiyel hesaplanması, redoks titrasyonları ile ilgili örnekler), çökelme teorisi çökelme titrasyonlarına örnekler ve bütün konularla ilgili problemler.

ANALİTİK KİMYA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ280)       SAAT/HAFTA: 3       UK:3   AKTS:4
Kompleksler (tanım, sınıflandırma, hesaplamalar, kompleksleşme titrasyonlarına örnekler, hesaplamalar), aktiflik ve aktiflik katsayısı (kavramlar, matematiksel esaslar), aletli analiz (spektrofotometrik yöntemler; kavramlar, sınıflandırma, atomik absorpsiyon, UV ve IR spektrofotometri) uygulamalar ve hesaplamaları, elektro analitik yöntemler: potansiyometri (elektrotlar ve titrasyonlar), voltametri ve polarografi ve kondüktometri (teorisi uygulamaları ve hesaplamalar): Ayırma  teknikleri (kavramları, kromatografi ve çeşitleri, uygulamalar ve hesaplamalar), polarimetri ve spektroskopik yöntemler (kütle spektrometrisi ve NMR teorileri, uygulamalar ve hesaplamalar).

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ283)       SAAT/HAFTA: 4        UK:2   AKTS:4
Bu laboratuarlarda anyonlar ve katyonların kalitatif analizleri yaptırılmak- tadır. Laboratuar saatlerinde önce analizin teorik temelleri verilmekte ve incelenen iyonların tanıma deneyleri yapılmaktadır. Sonra her bir grup için numuneler verilmekte ve analiz sistematiğine dayalı deneyler yaptırılmakta- dır. Ayrıca malzeme bilgisi ve sistematik analizin temelleri anlatılmaktadır.

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ282)      SAAT/HAFTA: 4       UK:2   AKTS:4
Bu laboratuarda kantitatif analizler yapılmaktadır. Çözeltiler ve katı haldeki ilaç etken maddelerinin titrimetrik analizleri (asit-baz, redoks, çöktürme ve kompleksleşme reaksiyonlarına dayalı yöntemlerle), ilaç etken maddelerinin gravimetrik, spektrofotometrik, potansiyometrik ve polarografik yöntemlerle miktar tayinlerinin yapılması ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi, kromatografik yöntemler (TLC, kağıt ve HPLC ile analizler) bu laboratuar çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

ORGANİK KİMYA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ285)      SAAT/HAFTA: 2       UK:2    AKTS:4
Organik kimya I kapsamı içerisinde; 1- Genel Bilgiler, a- Karbon atomunun elektronik yapısı ve kimyasal bağ türleri, b- Fonksiyonlu grup kavramı, c- Organik moleküllerde adlandırma kuralları, d- İzomeri kavramı, e- Atomlar arası bağların polarizasyonu (indüktör ve mezomer etki), f- Organik moleküllerde asidite ve bazisite kavramı, g- Organik reaksiyonlar, 2- Organik Bileşikler (Alifatik seri), a- Hidrokarbonlar, b-Halojenli hidrokarbonlar, c- Organometalik bileşikler ele alınarak incelenmektedir.

ORGANİK KİMYA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ284)       SAAT/HAFTA: 3       UK:3    AKTS:4
Organik Kimya II konuları; 1.Organik Bileşikler (Alifatik seri bileşiklere devam), a-Alkoller, b- Pollioller, c- Eteroksitler, d- Tioller ve diğer kükürtlü türevler, e- Aminler ve Amin Türevleri, f- Karbonil Grubu içeren Türevler, g-Karboksilik Asitler ve Türevleri, 2- Aromatik Bileşikler, 1’- Genel bilgiler, a- Aromatiklik kavramı ve aromatik özellikler, b- Aromatik Bileşiklerde elektrofilik Sübstitüsyon Mekanizmaları c- Adlandırma Kuralları, 2’-Benzen ve diğer Aromatik Hidrokarbonlar, 3’- Halojenli Aromatik Bileşikler, 4’- Fenoller, 5’- Aromatik Amin Türleri, 6’- Karboksilik Asitler ve Arilsülfonik Asitler, 3- Heterosiklik Bileşikler: Genel bilgiler, tanım ve sınıflandırma, Adlandırma Kuralları, 5 ve 6 üyeli Hetero halkaların genel sentezleri.

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ287)       SAAT/HAFTA: 3      UK:3     AKTS:4
Mikrobiyolojinin tarihçesi ve önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılmasında dikkate alınması gereken ölçütler, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların üremesi, mikroorganizmaların metabolizması ve enzimleri, bakteri genetiği, mikroorganizmalarda görülen değişikler, bakteriler arasında genetik madde aktarımı, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi, sterilizasyon ve sterilizasyon yöntemleri, dezenfeksiyon ve antisepsi, kemoterapötik maddeler ve mikro organizmalar, mikroorganizma- lararası ve mikrop-çevre ilişkileri, parazitismus, mikroorganizmalara karşı organizmanın direnci, edinsel bağışıklık, bağışık yanıt ve bağışık yanıtın temelleri, antijenler, antikorlar, bağışık yanıt ve mekanizmaları, interlökinler ve interferonlar, apoptosis, aşırı duyarlılık (hipersansibilite), tümör immünolojisi, transplantasyon immünolojisi, aşılar ve bağışık serumlar.

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ286)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2    AKTS:3
Viroloji, bakteriyoloji, Vibrionaceae familyası, non-fermentatif gram negatif basiller, aerop gram negatif küçük basiller, fakültatif anaerop gram negatif basiller, sert vücutlu, sarmal, hareketli, gram negatif bakteriler, gram pozitif koklar, Neisseriaceae familyası, gram pozitif sporlu basiller, gram pozitif sporsuz basiller, Actinomyces ve Nocardia grubu bakteriler, Spirochaetaceae familyası, Mycoplasmataceae familyası, Rickettsiaceae familyası, Chlamydiaceae familyası.

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ288)       SAAT/HAFTA: 4       UK:2   AKTS:4
Bu   pratik   programı,   mikrobiyolojide   kullanılan   alet   ve   malzemeler, besiyerleri, biyoşimik reaksiyonlar, bakterilerin identifikasyon yöntemleri, kapsül ve spor boyama yöntemleri, bakterilerde basit ve Gram yöntemi ile boyama, bakterilerin antibakteriyellere duyarlılık deneyleri, serolojik reaksiyonlar, Mycobacterium’lar, deney hayvanları inokülasyon yöntemleri ve uygulaması, steril olma zorunluluğu olan ve olmayan ilaçların mikrobiyolojik kalite kontrolleri, doku kültürü, embriyolu tavuk yumurtasına inokülasyon yöntemleri, dışkının ve kanın parazitolojik muayene yöntemleri ile parazitolojik hazır preparat gösterilmesi konularını kapsamaktadır.

BİYOKİMYA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ289)      SAAT/HAFTA :2       UK:2    AKTS:3
Bu derste, canlı ve canlılığın açıklanması, enerji, anabolik ve katabolik reaksiyonlar, protein ve aminoasitlerin kimyası, koenzimler ve vitaminler, enzimler, karbohidrat kimyası ve metabolizması, biyolojik oksidasyon ve oksidatif fosforilasyon konularında bilgi verilmektedir.

BİYOKİMYA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ290)       SAAT/HAFTA :3      UK:3    AKTS:4
Bu derste, lipitlerin kimyası, lipit peroksidasyonu, lipit metabolizması, protein   ve aminoasit metabolizması, nükleik asitlerin kimyası ve metabolizması, protein biyosentezi ve regülasyonu, hormonlar, asit-baz dengesi, mineraller konusunda bilgi aktarılmaktadır.

BİYOKİMYA UYGULAMA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ292)       SAAT/HAFTA: 4       UK:2    AKTS:4
Bu derste, lisans öğrencilerine karbonhidrat, lipid ve proteinlerin kalitatif ve kantitatif tayinlerinin yanı sıra kan ve idrar analizleri, çeşitli enzim testleri yaptırılmakta ve klinik bilgiler verilerek sonuçlar yorumlanmaktadır.

FİZYOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ291)       SAAT/HAFTA: 3       UK:3    AKTS:4
İnsan organizmasının fonksiyonel organizasyonu ve iç ortam, hücre fizyolojisi, hücre membranın yapısı ve transport olayları, hücreler arası iletişim, sinir ve kas fizyolojisi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrinoloji ve üreme sistemi

ECZACILIK TARİHİ VE DEONTOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ295)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1    AKTS:2
Bu derste, eczacılığın tarihsel gelişimi ve günümüze kadar geçirdiği aşamalar tarih metodolojisi içinde anlatılmakta; özellikle Anadolu Selçuklular döneminden başlayarak Türkiye Eczacılık Tarihi konularına ağırlık verilmekte, İlaç Sanayinin Tarihçesi ve yayınlar konuları da anlatılmaktadır. Deontoloji ve etik kavramları, hasta hakları ile dünyada ve Türkiye’deki uygulamalar öğrencilere aktarılmaktadır.

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
BİLGİSAYAR KODU: (ECZ297)         SAAT/HAFTA:1       
UK:1    AKTS:1
Laboratuvarların dizaynı, Laboratuvarlardaki reaktiflerin üzerindeki etiketlerin anlamları, Laboratuvarlardaki reaktiflerin üzerindeki etiketlerin anlamları, Laboratuvarlarda güvenli çalışma koşulları, Atıkların ambalajlanmaları ve taşınmaları, Laboratuvar kazalarına karşı önlemler, Laboratuvar kazalarında ilk yardım, Eczacılık Fakültesindeki Anabilim Dallarının kendi laboratuvarlarına özgü çalışma koşulları.

FARMAKOGNOZİ I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ381)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:3
Glusitler (ozlar ve türevleri), oligosakkaritler, polisakkaritler, kardiyoaktif glikozitler, saponozitler, siyanojen glikozitler, izotiyosiyanat glikozitleri ve antrasenozitlerin genel özellikleri (tanım, fiziksel özellikler, tanıma reaksiyonları, elde edilişleri, miktar tayinleri etki ve kullanılışları) verilmekte ve daha sonra da bu etken maddeleri taşıyan droglar anlatılmaktadır.

FARMAKOGNOZİ II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ382)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:2
Flavonoitler, fenolik glikozitler, alkol glikozitleri, kumarin glikozitleri, tanenler, lipitler ve mumlar, tanenler, terpenoitler ve uçucu yağların genel özellikleri (tanım, fiziksel özellikler, tanıma reaksiyonları, elde edilişleri, miktar tayinleri etki ve kullanılışları) verilmekte ve daha sonra da bu etken maddeleri taşıyan droglar anlatılmaktadır.

FARMAKOGNOZİ UYGULAMA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ383)        SAAT/HAFTA: 4         UK:2   AKTS:2
Eczacılıkta kullanılan bazı etken maddeler ve droglar için mikroskopik analiz, farmakope analizleri, drogların saflık kontrollerinde yararlanılan bazı deneyler (su miktar tayini, kül miktar tayini vb.) ve bazı etken maddelerin elde edilişleri ile ilgili deneyler yer almaktadır.

FARMAKOGNOZİ UYGULAMA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ384)       SAAT/HAFTA: 4       UK:2    AKTS:4
Glikozitlerle ilgili mikroskopik analiz, tanıma reaksiyonları, droglardan bu tip etken maddelerin elde edilişleri, tanenler, uçucu yağlar ve lipitlerle ilgili kalitatif ve kantitatif deneyler yer almaktadır.

FARMASÖTİK KİMYA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ385)       SAAT/HAFTA: 4       UK:4     AKTS:5
Farmasötik Kimya I, tedavide kullanımı olan ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanış yerleri ele alınarak incelenmektedir. Bu genel başlık altında; Farmasötik ve Medisinal Kimya’ya genel giriş, a-Etki mekanizmasına dayalı ilaç tasarımı, b-kantitatif yapı-etki ilişkileri, ilaç metabolitlerinin kimyası, genel anestezikler, sedatif-hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptik ilaçlar, SSS’ne etkili kas gevşeticiler, antikonvülzanlar, antidepresanlar, lokalanestezikler, non-steroidal antiemflamatuarlar, narkotik analjezikler, antineoplastikler ve antihistaminik bileşikler anlatılmaktadır.

FARMASÖTİK KİMYA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ386)         SAAT/HAFTA: 3       UK:3    AKTS:4
Farmasötik Kimya II, tedavide kullanımı olan ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanış yerleri ele alınarak incelenmektedir. Bu genel başlık altında; kemoterapi, kemoterapötikler ve antihistaminik bileşikler anlatılmaktadır. Kemoterapötikler: Beta-laktam grubu antibiyotikler, beta-laktamaz inhibitörleri, amino asit antibiyotikleri, polipeptidik antibiyotikler, makrolit antibiyotikleri, aminoglikozit antibiyotikleri, tetrasiklinler, kloramfenikol, diğer antibiyotikler, sülfonamidler, kinolon türevleri, antitüberküloz ilaçlar, antifungal etkili bileşikler, antiviral ilaçlar.

FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ387)         SAAT/HAFTA: 4         UK:2   AKTS:2
Bu program ile ilaç etken maddelerinin titrimetrik analiz yöntemleriyle miktar tayinleri ve organik reaksiyonlarda elde edilen organik bileşiklerin ayırma ve saflaştırma yöntemleri verilmektedir. Bunlar: 1- titrimetrik metodların teorisi, 2- oksido-redüksiyon titrasyonları: a) potasyum permanganat ile titrasyon (ca-laktat, ca-glukonat), b) iyodimetrik titrasyonlar triiyodür solüsyonu ile titrasyon (askorbik asit, dipiron), 3- sodyum nitrit ile titrasyon (sülfonamid türevleri), 4- susuz ortamda asit-baz titrasyonu (sodyum salisilat), 5- organik bileşikleri saflaştırma yöntemleri: a) kristalizasyon, b) ekstraksiyon, c) distilasyon, d) Kromatografik metodlar (ITK, kolon, kağıt) konularını kapsamaktadır.

FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ388)        SAAT/HAFTA: 4       UK:2   AKTS:4
Bu pratik kapsamında özellikle ilaç etken maddesi de olabilecek bazı bileşiklerin sentezi verilmektedir. Sentezi yapılan bileşiklere örnek olarak 1) İyodoform, 2) Benzil alkol ve Benzoik asit (Cannizaro reaksiyonu), 3) p- Nitroasetanilid, 4) Aspirin hidrolizi, 5) Benzokain, 6)Benzoin, 7) Benzil, 8) Benzilik asit verilebilir. Yine bu pratik programında, öğrencilere ödev olarak verilen 1) Benziliden anilin, 2) Fenil azo b-naftol, 3) p-Nitroasetanilid hidrolizi, 4) Etilasetat, 5) Asetanilid, 6) Dibenzalaseton, 7) Benzil fenoksim, 8) Diazoamino benzen gibi maddelerin sentezi de gerçekleştirilmektedir.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ389)        SAAT/HAFTA: 3       UK:3    AKTS:4
Farmasötik Teknolojiye giriş, tanım, tarihçe, farmakopeler ve yayınlar, farmasötik ölçüler ve birimler, reçete bilgisi ve doz hesabı, farmasötik amaçla kullanılan su, elde edilmesi ve kontrolu (distile su, deiyonize su, enjeksiyonluk su), ön formülasyon, tanımı, önformülasyonda ilaç karakterizasyonu (etkin maddenin çözünürlüğü, pka’sı, polimorfizmi, erime noktası, kristal yapısı ve partikül büyüklüğü,  dağılma katsayısı, çözünme hızı, biyofarmasötik parametreleri, dayanıklılığı), ürün geliştirme aşamaları,  birim işlemler-unit operations (sıvıların iletilmesi, kurutma işlemleri, öğütme işlemleri, karıştırma işlemleri), farmasötik çözeltiler (fizikokimyasal özellikleri, çözücüsü su olan çözeltiler ve örnekler, çözücüsü su olmayan çözeltiler ve örnekler), ekstraksiyon teknolojisi ve ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanan farmasötik preparatlar, pansuman gereçleri ve cerrahi malzemeler, pansuman gereçlerinin sınıflandırılması (örnekler, özellikleri ve yapılan kontroller), cerrahi ipliklerin sınıflandırılması (örnekler, özellikleri ve uygulanan sterilizasyon işlemleri), cerrahi iğneler, (örnekler ve özellikleri), ilaç kapları, ambalaj materyalleri, (cam, plastik, metal, kauçuk), ambalaj tipleri (primer, sekonder, tersiyer ambalaj), ambalajların sınıflandırılması, ambalaj materyallerine göre ambalaj örnekleri ve kontrolleri.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ390)         SAAT/HAFTA: 3         UK:3   AKTS:4
Kolloidler ve çok fazlı farmasötik sistemler (genel tanımlar, yüzey gerilimi ve tayin yöntemleri, yüzey aktif maddeler, sıvı kristaller, faz kuralı ve çok fazlı sistemler, adsorpsiyon ve farmasötik uygulamaları, makromoleküller ve jeller), viskozluk, reoloji ve farmasötik uygulamaları (tanımı, terminoloji ve uygulama alanları, Newton akış yasası, newtonian ve non-newtonian sistemlerde akış, tiksotropi, viskoelastiklik), süspansiyonlar (dispers sistemler sınıflandırılması, süspansiyonların tanımı avantajları, sınıflandırılması, formülasyonları, zeta potansiyel, floküle-defloküle partiküller, süspansiyonlarda çökme, sedimantasyon parametreleri, reolojisi, hazırlanması, partikül büyüklüğü ve büyüklük dağılımı, çözünme hızı tayini), emülsiyonlar (tanımı ve tipleri, avantajları ve özellikleri, sınıflandırılması, emülgatörler, hlb değeri, formülasyonları hazırlanış yöntemleri, emülsiyon oluşum teorileri, stabiliteleri ve reolojisi), yarı-katı ilaç şekilleri (deri, deri yapısı ve özellikleri, deriden emilme kuramları, I. ve II. Fick kanunları, gecikme zamanı/anlamı ve deriden emilmedeki önemi, deriden emilmeye etki eden faktörler, deriye ait faktörler, etkin maddeye ait faktörler, sıvağa ait faktörler, penetrasyon arttırıcı maddeler, tipleri ve etki mekanizmaları, yarıkatı sıvağlar, sıvağ tipleri ve özellikleri, yarıkatı preparatların hazırlama yöntemleri, yarıkatı preparatlarda yapılan kontroller, eczanede majistral reçete hazırlamanın genel kuralları), suppozituvarlar ve ovuller (suppozituvar ve ovullerin kullanılış amaçları, suppozituvar sıvağları, suppozituvarların üretim teknolojileri, etkin madde salımı, ovullerin üretim teknolojileri ve etkin madde salımı, suppozituvar ve ovullerde yapılan kontroller), kozmetikler ve uygulamaları (kozmetik ürünler, türkiye ve dünyadaki regülasyonlar, kozmesötikler, deri, saç, tırnak ve mukozaya uygulanan ürünlerin incelenmesi, kozmetikte formülasyon tasarım prensipleri, kalite kontrolleri, bitmiş ürün spesifikasyonları ve kalite kontrolleri).

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ391)        SAAT/HAFTA: 4       UK:2    AKTS:3
Reçete terazisi, damla ağırlığı (damla sayısı ve damlatma tekniği), üstten kefeli elektrikli terazi, distile ve deiyonize sularda yapılan kontroller, katı maddelerin tanecik büyüklüklerinin, ortamın hareketinin ve fizikokimyasal yapının çözünme üzerine etkisi, alkollü kafur çözeltisi, alibor suyu, aluminyum subasetat çözeltisi, aluminyum subasetat çözeltisi ve sıvılarda baume derecesinin tayini, kireç suyu, etanollü iyot çözeltisi (T.f. 1974), lugol çözeltisi, iyotlu kollutuvar, fenollü gliserin çözeltisi, serbest iyot miktar tayini, seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi, basit şurup, nane suyu, rezorsin- salisilik asit çözeltisi, aktif klor miktar tayini, nötr sodyum hipoklorit çözeltisi, magnezyum sitrat limonatası, cam kap kontrolleri, kauçuk tıpa kontrolleri, hidrofil pamuk kontrolü, hidrofil gazbezi kontrolü, pratik uygulamalar.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ392)        SAAT/HAFTA: 4      UK:2   AKTS:3
Sulu pudra, kaolin pektin süspansiyonu, süspansiyonlarda çökelme hızının saptanması, yüzey etkenlik, zeytinyağı emülsiyonu, viskozluk ölçme yöntemleri, sıvı parafin emülsiyonu (ı), sıvı parafin emülsiyonu (ıı), basit merhem, hidrofil merhem, gliserin merhemi, y/s tipi krem,  losyon, Wilkinson merhemi, çinko oksitli jelatin, tüy dökücü krem, çinko oksit merhemi, çinko oksit pastası, değişik merhem sıvağlarının bazı özelliklerinin incelenmesi ve merhemlerden etkin madde çıkışının incelenmesi, ihtiyol ovülü, sabunlu gliserin suppozituvarı, dudak boyası, yağsız krem, temizleyen krem, parasetamol suppozituvarı, kloralhidrat suppozituvarı, suppozituvarlardan etkin madde çıkışının in vitro incelenmesi, pratik uygulamalar.

FARMAKOLOJİ I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ393)       SAAT/HAFTA: 4       UK:4   AKTS:5
Genel   Prensipler: Farmakokinetik; İlaçların Absorbsiyonu, İlaçların Dağılımı, İlaçların Eliminasyonu Farmakodinami;  İlaç Etkisinin Mekanizmaları, Konsantrasyon-Etki İlişkisi, Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi İlaç Etkileşmeleri; Farmakodinamik Etkileşmeler, Farmakokinetik Etkileşmeler İlaçların Toksik Etkileri; Yalın Toksik Etkiler, Özel Toksik Etkiler, Teratojenik Etki, Aşırı-Duyarlık Reaksiyonları Otonom Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar; Nöronal İletim: Otonom Sinir Sistemi ve Somatik Motor Sinir Sistemi, Muskarinik Reseptör Agonist ve Antagonistleri, Antikolinesteraz İlaçlar, Nöromusküler Kavşak ve Otonom ganglionları Ekileyen İlaçlar, Katekolaminler, Sempatomimetik İlaçlar ve Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar; Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Epilepsi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Anksiyolitik ve Hipnotik İlaçlar, Santral Sinir Sistemi Stimülanları, Anestezikler, Antidepresan İlaçlar, Nöroleptik İlaçlar, Opioid Analjezikler ve Antagonistleri, İlaç Bağımlılığı ve İlaç Suistimali Kardiovasküler Sistemi Etkileyen İlaçlar; Konjestif Kalp Yetmezliğinin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Antiaritmik İlaçlar, Antianginal İlaçlar, Antihipertansif İlaçlar, Antihiperlipidemik İlaçlar, Antitrombositik, Antikoagülan ve Trombolitik İlaçlar, Hemostatik İlaçlar, Antianemik İlaçlar

FARMAKOLOJİ II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ394)         SAAT/HAFTA: 3       UK:3   AKTS:3
Endokrin Sistem Farmakolojisi; Hipotalamus, Ön Hipofiz ve Arka Hipofiz Hormonları, Tiroid Hormonları ve Tiroid Bezine Etkili İlaçlar, İnsülin, Oral Hipoglisemik İlaçlar ve Endokrin Pankreas Farmakolojisi, Kortikosteroidler, Kortikosteroid Antagonistleri ve ACTH, Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar, Estrojenler, Progestinler ve Antagonistleri, Oral Kontraseptifler Kemoterapötikler; Antimikrobiyal Tedavinin Prensipleri, Folat antagonistleri Hücre Duvarı Sentez İnhibitörleri, Protein Sentez İnhibitörleri, Kinolonlar ve Üriner Sistem Antiseptikleri, Antimikobakteriyel İlaçlar Antifungal İlaçlar, Antiprotozoal İlaçlar, Antihelmintik İlaçlar, Antiviral İlaçlar, Antikanser İlaçlar, Otakoidler Siklooksijenaz Ürünleri, Lipoksijenaz Ürünleri, Histamin ve Antihistaminikler, Serotonin Agonist ve Antagonistleri, Migren Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Angiotensinler ve Antagonistleri, Kininler ve Antagonistleri, Endotelinler ve Nitrik Oksid Gastrointestinal Sistemi Etkileyen İlaçlar; Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Laksatif ve Purgatif İlaçlar, Antiemetik ve Prokinetik İlaçlar, Diare Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Koleretik ve Kolagog İlaçlar, Safra Taşını Eritebilen İlaçlar.

KLİNİK BİYOKİMYA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ395)         SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Bu derste, laboratuvar testlerine etki eden faktörler, kimyasal ve farmakolojik interferansı, karbohidrat metabolizması bozuklukları, endokrin fonksiyon testeleri, klinik enzimoloji, karaciğer fonksiyon tesleri, lipitler ve dislipidemiler, kardiovasküler hastalıklar ve testleri, böbrek fonksiyon testleri, su ve elektrolit dengesi, asit-baz, tam kan ve idrar analizleri konularında bilgi verilmektedir.

FİZYOPATOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ396)       SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
İnflamasyon, hipoksi, iskemi, siyanoz tanımlaması ve oluş mekanizmaları, Vücut sıcaklığının regülasyonu ve ateş fizyopatolojisi, Ağrı tanımı, oluşum mekanizmaları ve tipleri, Vasküler sıvı regülasyonu, ödem fizyopatolojisi, klinikte ödem tipleri, Sıvı – elektrolit dengesi ve bozuklukları, hipervolemi, hipovolemi, Asit-baz dengesi ve bozuklukları, Böbrek fonksiyon bozuklukları, Böbrek yetmezlikleri, Ateroskleroz, koroner arter hastalıkları, myokard infarktüsü oluşum mekanizması, Hipertansiyon tanımı, primer ve sekonder hipertansiyon nedenleri, mekanizmaları, komplikasyonları, Kalp yetmezliği mekanizması, sağ ve sol kalp yetmezlikleri, pulmoner hipertansiyon, Şok tanımı, fizyopatolojisi, nedenleri ve şok tipleri, Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıkları oluşum mekanizmaları, Allerji, anaflaksi, astım fizyopatolojisi, Hipotalamo-hipofizer patolojiler ve oluşum mekanizmaları, Hipertroidi ve hipotroidi fizyopatolojisi, Kemik ve mineral metabolizması ve bozuklukları, Kan şekeri regülasyon bozuklukları: Hiperglisemi ve hipoglisemi, Peptik ülser fizyopatolojisi ve komplikasyonları, Diyare ve konstipasyon mekanizmaları ve nedenleri, Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, sarılık oluşum mekanizmaları,  Karaciğer  fonksiyon bozuklukları, Karaciğer yetmezliği ve hepatitler, Anemi tanımı, oluşum mekanizması, nedenleri ve tipleri, Beyaz küre bozuklukları: Lökopeni, lokositoz, lökomoid reaksiyon, lenfoma ve lösemiler, Hemostaz bozuklukları I: Vaskuler ve koagulasyon bozuklukları, Hemostaz bozuklukları II: Trombosit bozuklukları ve yaygın damar içi pıhtılaşma, Otoimmün ve bağ dokusu hastalıkları

FARMAKOGNOZİ III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ451)(ECZ481)      SAAT/HAFTA:2      UK:2   AKTS:3
Alkaloitlerin genel özellikleri ve bunları taşıyan droglar; protitler, enzimler, aşılar ve serumların genel özellikleri (tanım, fiziksel özellikler, tanıma reaksiyonları, elde edilişleri, miktar tayinleri etkileri) verilmekte ve daha sonra da bu etken maddeleri taşıyan droglar anlatılmaktadır.

FARMAKOGNOZİ UYGULAMA III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ483)      SAAT/HAFTA: 4      UK:2   AKTS:3
Alkaloit taşıyan drogların mikroskopik özellikleri, tanıma reaksiyonları, farmakope analizleri, bu droglardan eczacılık açısından önemli etken maddelerin elde edilişleri, miktar tayini yöntemleri, kalitatif deneyler yer almaktadır.

FARMASÖTİK KİMYA III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ485)   SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Farmasötik Kimya III, aşağıda verilen sınıflama ve dağılım içinde olmak üzere her bir madde sınıfında tedavide kullanımı olan ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca  tedavide  kullanım  yerleri  ele  alınarak  incelenmektedir.  Bu  genel başlık altında; kolinerjik ilaçlar: 1. parasempatomimetik ilaçlar, 2. anti- kolinesteraz ilaçlar; parasempatolitik ilaçlar, nöromuskuler bloke edici ilaçlar, ganglion bloke edici ilaçlar, sempatomimetik bileşikler, sempatolitik bileşikler, kardiyo-vasküler etkili ilaçlar: antianjinal bileşikler, antiaritmik bileşikler, antihiperlipidemik bileşikler, antikoagülan, trombolitik ve antiplatelet ilaçlar anlatılmaktadır.

FARMASÖTİK KİMYA IV
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ482)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:3
Farmasötik Kimya IV, aşağıda verilen sınıflama ve dağılım içinde olmak üzere herbir madde sınıfında tedavide kullanımı olan ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanım yerleri ele alınarak incelenmektedir. Bu genel başlık altında; gastrointestinal sisteme etkili  ilaçlar, barsak  fonksiyon  bozukluğunda kullanılan bileşikler, emetik ve antiemetik bileşikler, radyodiagnostik ilaçlar, solunum sistemine etkili ilaçlar, oral antidiyabetik ilaçlar,  hiperglisemik etkili ilaçlar, hormonlar, steroit hormonlar, troid hormonları ve troid etkili ilaçlar anlatılmaktadır.

FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ487)     SAAT/HAFTA: 4      UK:2   AKTS:3
Bu   pratik programı içerisinde organik maddelerin tanıma (teşhis) yöntemlerinin yanı sıra bileşiklerin molekül yapısı hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak enstrümantal yöntemler ele alınarak verilmektedir. Bunlar: 1- fonksiyonel grup analizleri, 2- organik bileşikler için enstrümantal yöntemler: a) UV, b) IR, c) NMR, d) kütle spektroskopik yöntemleri, 3- elementel analiz konularını içermektedir.

FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA IV
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ484)     SAAT/HAFTA: 4       UK 2   AKTS:2
Bu pratik kapsamında özellikle ilaç etken maddesi de olabilecek bazı bileşiklerin sentezi verilmektedir. Sentezi yapılan bileşiklere örnek olarak; 1)iyodoform,  2)  asetanilid,  3)  p-nitroasetanilid,  4)  etil-p-amino  benzoat sülfat,   5)   2,4-   dihidroksiasetofenon,   6)   fenotiyazin,   7)   benzoik   asit (kannizaro), 8)benzoin, 9) benzil, 10) benzilik asit verilebilir.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ489)       SAAT/HAFTA: 3       UK:3   AKTS:3
Mikromeritik, tozların karıştırılması (karıştırma işleminin temelleri, tozların karıştırma mekanizmaları, toz karıştırıcılar, karıştırmada meydana gelebilen sorunlar) Tablet teknolojisi (tablet formülasyonlarında kullanılan yardımcı maddeler, tablet üretim/basım yöntemleri, tabletler üzerinde yapılan kontroller ve çözünme hızı kinetikleri) Katı dozaj şekillerinin ve tabletlerin kaplanması (şeker kaplama, film kaplama, basınçla kaplama, ısı ile kaplama, kaplamada karşılaşılan sorunlar) Tabletme fiziği (elastik-plastik deformasyon, tablet basımında elde verilen analizi:Heckel, Kawakita esitlikleri) Sert ve yumuşak kapsüller (özellikleri  hazırlama yöntemleri, kapsül dolum metodları, formülasyona dahil olan yardımcı maddeler, formülasyonun hazırlanmasında gerekli hesaplamalar, bitmiş ürün kontrolleri), Efervesan preparatlar (efervesan tablet ve granül hazırlanış teknikleri yapılan kontroller), Katı dispersiyonlar (Hazırlama teknikleri, hazırlanış nedenleri, avantaj ve dezavantajlar, bitmiş ürün kontrolleri), Mikroenkapsülasyon (tanım, hazırlama amaçları, hazırlama teknikleri, bitmiş ürün kontrolleri), Mikropelletlerin hazırlama metodları, mikropelletlerin hazırlanmasında kullanılan ve metoda bağlı yardımcı maddeler ve bitmiş ürün kontrolleri, Aerosoller (farmasötik amaçla hazırlanan aerosol çeşitleri –ölçülü doz inhaler, kuru toz inhaler, kozmetik amaçlı aerosoller, aerosol imalatında kullanılan metod ve kullanılan yardımcı madddeler ve bitmiş ürün spasifikasyonları), İlaç taşıyıcı sistemler (mikroküre, mikrokapsül, nano boyutlu ilaç taşıyıcı sistemler, katı lipid nanopartikül, lipozom, niozom, eritsositler, mikroemülsiyonlar..v.b.), İlaçların hedeflendirilmesi (hedeflendirme amacı, çeşitleri, hedeflendirme mekanizmaları), Kontrollü salım sistemleri, taşımaları gereken özellikler ve hazırlama teknolojileri, kontrollü salım sistemlerinden etken madde açığa çıkış mekanizmaları, kontrollü salım sistemleri için etken madde özelliklerinin irdelenmesi, kontrollü salım sistemlerinde kullanılan polimerler ve taşımaları gereken özellikler, modern ilaç şekilleri, farklı vücut bölgelerine uygulanan kontrollü salım sistemleri ve özellikleri (oral KSS, transdermal terapotik sistemler, oküler T.S, implantlar v.b. uygulamalar)

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ IV
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ486)        SAAT/HAFTA: 4          UK:4   AKTS:4
Parenteral formülasyonların özellikleri; sınıflandırılması, uygulamaları. Osmoz, difüzyon, izotoni ve izohidri kavramları ve hesaplamaları. Parenteral imalat teknolojisi, filtrasyon, sterilizasyon ve kalite kontrolleri. Göz, burun ve kulak preparatlarının özellikleri ve formülasyonları. Farmasötik biyoteknolojinin tanımı, amacı, kapsamı ve önemi. Rekombinant DNA teknolojisi. Farmasötik biyoteknoloji ürünü; hormonlar, enzimler, aşılar, monoklonal antikorlar. Peptid ve proteinlerin preformülasyon ve formülasyon özellikleri. Protein ve peptidlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri. Protein ve peptidlerin stabilite sorunları ve bu sorunları düzenleyici uygulamalar. İlaç şekillerinin tasarımı ve geliştirilmesinde stabilitenin amacı ve önemi. Reaksiyon kinetikleri, reaksiyon derecesi, yarı ömür ve raf ömrü tanım ve tarifleri. Reaksiyon hızı üzerine etkili faktörler. Farmasötik maddelerin bozulma (dekompozisyon) mekanizmaları. Ambalaj materyalinin stabiliteye etkisi. Stabilite testlerinin alanları, uygulanması ve test koşulları. Uluslararası stabilite kılavuzları (ICH,EMA,FDA). Dozaj formlarının stabilite testlerinde incelenecek spesifikasyonları. Verilerin yorumlanması (son kullanma tarihi, raf ömrü, yeniden test etme süresi ve tarihi). Geçimsizliğin tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. Preformülasyon ve formülasyon aşamaları ile final ürünlerde ilaçların depolanması sırasında geçimsizliğin nedenleri ve incelenmeleri. Eczane pratiğinde geçimsizliğin incelenmesi ve önlenmesine yönelik uygulamalar. Biyofarmasötik, farmakokinetik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik  kavramları ve biyoraralanımı etkileyen formülasyon parametreleri. Biyoyararlanım tayini ve değerlendirilmesi. Biyoeşdeğerlik önemi, in vitro ve in vivo eşdeğerlik tayinleri, değerlendirilmeleri. Biyoeşdeğerlikten muafiyet koşulları. Farmakokinetik kompartman modelleri, lineer olmayan kompartman modelleri ve kompartman sistemine uymayan modeller. Farmakokinetik parametre tayinleri (Soyma yöntemi). GMP (Good Manufacturing Practice)’in tanımı, oluşumu ve tarihsel gelişimi. Tüm dünyada uyguşlanmakta olan GMP Guideline’ larının incelenmesi ve bölümlerin tanıtılarak içeriklerinin açıklanması. GMP  açısından ilacın tanımı ilaç üretim yerleri ve ilacın taşıması gereken özellikler. GMP’ ye göre ilaç üretim tesislerinin kuruluşu. Kalite kontrolu, kalite güvencesi ve yönetimi. İlaçların ruhsatlandırılması. Ruhsatlandırmayla ilgili FDA ve EMA regülasyonları, CTD-Common Technical Documents- sistemi. Ruhsat dosya bölümleri ve validasyon. Radyofarmasinin tanımı ve radyofarmasötikler. Radyafarmasötik dozaj şekilleri, hazırlanması ve yapılan kontroller.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ491)        SAAT/HAFTA: 4        UK:2   AKTS:2
Tıbbi kömürlü paket, ötektik karışımlar, granüller ve efervesan granüller, granüllerde tanecik büyüklüğü dağılımının ve akış özelliklerinin incelenmesi, kapsül imalatı, kapsüllerde fiziksel kontroller, tabletler ve tabletlerde kontroller, jelatinli pastil, aerosol imalatı ve kontrolü, reçete pratiği konuları incelenmektedir.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA IV
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ488)       SAAT/HAFTA: 4        UK:2  AKTS:4
Parenteral çözeltiler, damlalar (göz, burun, kulak damlaları), steril nötral zeytinyağı, aspirin dayanıklılığı testi, geçimsiz reçeteler, katı ilaç şekillerinden etken madde çıkışı, şurupların, emülsiyonların ve merhemlerin endüstriyel imalatı, reçete pratiği konuları incelenmektedir.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ493)        SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:3
Toksikoloji ve zehirler hakkında genel bilgi, zehirlerin giriş yolları, absorbsiyonları, toksik maddelerin metabolizması, toksikokinetik, toksik etki mekanizmaları, genetik toksikoloji (kimyasal mutajenezis), kimyasal karsinojenezis, teratojenezis, sistemik toksikoloji, toksisitenin araştırılması ve risk analiz, akut zehirlenmelerde ilk yardım ve antidot tedavisinin prensipleri.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ UYGULAMA I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ495)        SAAT/HAFTA: 2        UK:1   AKTS:1
Farmasötik toksikoloji laboratuarının amacı ve genel bilgi; Gıdalarda yapılan toksikolojik analizler: Sularda, süt ve süt ürünlerinde ve yağlarda yapılan toksikolojik analizler; İlaç ve çevresel toksik maddelerin metabolizma şeklinin saptanması; Çevresel toksik maddelerin ilaç metabolizması üzerine olan etkileri; Toksisite testleri: Akut toksisite ve teratojenik etkinin tayini.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ490)        SAAT/HAFTA: 2        UK:2   AKTS:3
İlaç toksisitesi, ilaç etkileşmeleri, ilaç suistimali ve bağımlılığı, pestisitler, hav
ada oluşan (airborn) zehirler, organik çözücüler, metalik zehirler, radyasyon ve radyoizotoplar, doğal kaynaklı zehirlerdir.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ UYGULAMA II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ492)       SAAT/HAFTA: 4       UK:2   AKTS:2
Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarının amacı ve genel bilgi, klorlu hidrokarbonların biyolojik materyalden su buharı distilasyonu ile izolasyonları ve tanımları, distilatta alkol ve aldehitlerin genel ve özel reaksiyonları, kanda etil alkol tayini, kanda siyanür ve karbonmonoksit aranması, enstrümantal analiz yöntemleri (Gaz kromatografsi ve toksikolojik analizlerde uygulanması ve atomik absorpsiyon spektroskopisi ile toksik metallerin analizi), ince tabaka kromatografisi ile organik fosforlu insektisitlerin tanınması, uçucu olmayan organik zehirlerin biyolojik materyalden ayrılmaları ve tanınmaları, narkotik tanıma testleri, metalik zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları ve tanınmaları (ditizon ekstraksiyonu ile Pb tayini), metalik zehirlerin Reinsch ve Gutzeit deneyi ile aranması, akut toksisite tayinleri.

FARMAKOTERAPİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ494)       SAAT/HAFTA: 2        UK:2   AKTS:3
Genel prensipler;  ilaç  geliştirme (preklinik,  faz  I,  II ve  III  çalışmaları), farmakogenetik, ilaç etkileşmeleri, ilaçların advers etkileri, ilaç alerjileri ve ilaçların yolaçtığı hastalıklar, farmakolojik tedavide yeni yöntemler, farmakoekonomi, pediatrik ve geriatrik farmakoloji kardiovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi ve ilaçla tedavisi; iskemik kalp hastalıkları:, angina   pektoris   ve   myokard   infarktüsü,   konjestif   kalp   yetmezliği, hipertansiyon, hiperlipidemi solunum sistemi hastalıklarının patofizyolojisi ve ilaçla tedavisi; bronşiyal astma, akut ve kronik bronşit endokrin sistem hastalıklarının patofizyolojisi ve ilaçla tedavisi; diabetes mellitus, tiroid hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi ve ilaçla tedavisi; peptik ülser.

FARMAKOLOJİ III
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ499)       SAAT/HAFTA: 2        UK:2   AKTS:3
Antiinflamatuvar ilaçlar; non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar, solunum sistemini etkileyen ilaçlar; astma tedavisinde kullanılan ilaçlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar, öksürük tedavisinde kullanılan ilaçlar renal sistemi etkileyen ilaçlar; diüretik ilaçlar, oksitosik ilaçlar; oksitosin, ergo alkaloidleri vitaminler; yağda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminler

TIBBİ İLK YARDIM
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ500)       SAAT/HAFTA: 1        UK:1   AKTS:1
İlkyardımın genel ilkeleri, triaj ve taşıma, kardiyo-pulmoner resisütasyon, solunum yolu tıkanmaları, yapay solunum metodları, şok, koma, kanamalar, yumşak doku yaralanmaları, pansuman ve bandaj, kırıklar, çıkıklar, burkulmalar, sıcak yaralanmaları, soğuk yaralanmaları, ısırık ve sokmalar, yabancı cisim yaralanmaları, akut karın.

FARMASÖTİK BAKIM
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ496)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:3
Klinik eczacılık ve farmasötik bakım; tanımlar, tarihçe, hasta odaklı kavramlar, Klinik eczacılık eğitimi, Türkiye’de ve dünyada durum, Klinik eczacının görevleri, Eczacının hasta tedavisine sistematik yaklaşımı , Ağrı ve Ateş sorunlarına eczacı yaklaşımı ,İshal ve kabızlık tedavisinde klinik eczacının rolü, Klinik eczacılık uygulamalarında hasta eğitiminin önemi ve yöntemler, Farmasötik Dozaj Formlarının Kullanım Talimatları ,İnhalasyon cihazlarının kullanım talimatları, Gebelik ve Laktasyonda İlaç Kullanımı – Genel Yaklaşımlar, Gebelik ve Laktasyonda Akut ve Kronik Sorunlara Yaklaşı, Hipertansiyon ve klinik eczacı, Peptik ülser ve H. pylori tedavisinde eczacının rolü , İlaç danışmanlığı nasıl yapılır?, Hasta İlaç profili ve hasta odaklı uygulamalarda bilgiye ulaşma, Hiperlipidemi olgularına klinik eczacı yaklaşımı, Diyabet Tedavisinde Klinik Eczacının Rolü .

ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ497)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2  AKTS:3
Bu derste öğrencilere, ülkemizde yürürlükte olan eczacılıkla ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve kararnamelerle, işletmeciliğin temel konularının eczacılık işletmelerinde uygulamaları anlatılmakta, özellikle 6197,  6643, 984, 2313, 992, 767 sayılı yasalar ve bu yasalara dayanılarak çıkartılan yönetmelikler açıklanmakta; Eczacılık İşletmelerinde planlama, üretim, finansman, denetleme ve personel yönetimi konuları üzerinde durulmaktadır. Eczacılık Etiği, Sosyal Eczacılık konularına (Eczacı-Hasta iletişimi, Akılcı ilaç kullanımı, Eczane yönetimi, Reçeteli ve Reçetesiz ilaç satışında eczacı sorumluluğu ve tüketici davranışları) da değinilmektedir.

AİLE PLANLAMASI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ498)      SAAT/HAFTA: 1       UK:1   AKTS:1
Aile planlaması tanımı; amaçları, aile planlaması; nüfus planlaması, doğum kontrolü kavramları, nüfus politikaları ve yasal durum, aşırı doğurganlık ve etkili faktörler; türkiye’de nüfus ve aile planlaması, aile planlamasında danışmanlık, üreme anatomi ve fizyolojisi, doğum kontrol yöntemleri: hormonal kontraseptifler; kombine oral kontraseptifler, enjektable preparatlar, implant, minihap, rahim içi araç, bariyer yöntemler; kondom (erkek-kadın), spermisitler, diafram, cerrahi sterilizasyon; tüp ligasyonu, vazektomi, doğal yöntemler; koitus interruptus, periodik kaçınma, laktasyon amenoresi.

ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ501)      SAAT/HAFTA: 3      UK:3  AKTS:8
Bu derste öğrenciye belirli bir konuda kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı ve yorumlama yapabilmeyi, öğretmek amacıyla öğretim üyelerinin önerdiği öğrencinin seçtiği bir araştırma konusu hakkında teorik bilgi verilmektedir.

ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ502)      SAAT/HAFTA: 3      UK:3   AKTS:5
Araştırma  projesi  dersinin  teorik  bilgi  edinme  kısmının  sürdüğü  ikinci dönemdir.

ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA DERSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ503)      SAAT/HAFTA: 8      UK:4   AKTS:12
Öğrenciye belirli bir konuda kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı ve yorumlama yapabilmeyi, elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü  içinde rapor haline getirmeyi sağlayan bir derstir.

ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA DERSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ504)      SAAT/HAFTA: 8      UK:4   AKTS:10
Ders iki dönem sürmektedir. Öğrenci, bu dönem ilk dönemdeki bilgileri toplamaya devam eder ve raporunu hazırlayarak üç kişilik jüri önünde sınava girer.

STAJ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ555)      SAAT/HAFTA: 15       UK:8   AKTS:15
Eczacılık öğretimi boyunca öğrenci dört dönemden oluşan 6 ay zorunlu staj yapar (bakınız; Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi staj yönergesi). Dördüncü dönem stajı Dekanlığımız tarafından belirlenen tarih ve yerlerde 10.yy içinde yapılır. ECZ 555 kodlu dersini tüm stajlarını yapıp dördüncü dönem staj yapacak öğrenciler alabilir. Staj öğrencinin öğrenimi boyunca aldığı tüm teorik ve pratik derslerin uygulanabildiği ve mesleğin uygulamalarını yapabildiği bir derstir.

SEÇMELİ DERSLER

  • GRUP SEÇMELİ DERSLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ205)      SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:2
Davranışla ilgilenen farklı bilim dalları, psikolojinin yaklaşımları, psikolojinin alanları, davranış bilimlerinde araştırma yöntemleri, davranışın genetik nedenleri, davranışın gelişimi, davranışçı öğrenme yaklaşımları, bilişsel öğrenme yaklaşımları, öğrenmeyi etkileyen etkenler, düşünme ve problem çözme, dil ve iletişim, dürtüler ve güdülenme, genel uyarılmışlık hali – duygu ve heyecanlar, sitimülanlar, narkotik ve analjezikler, hipnotik ve sedatifler, trankilizan ve antidepresif ilaçlar, hallusinojen ve algıyı çarpıtıcı madde ve ilaçların davranış üzerine etkileri, duyular, algı, psikolojik testler, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, davranış üzerinde sosyal etkiler.

YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ206)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Gelişme Nedir? Gelişme kanunları, Olgunlaşma ve Öğrenme, Yaşam Boyu Gelişme Dönemleri, Ergenlik döneminin genel özellikleri, Erinlik (Ön ergenlik), Ergenliğin ilk ve son dönemlerinde fiziksel gelişim; Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı (İnsan yaşamının 8 evresi); Ergenlikte benlik gelişimi: Benlik gelişimi üzerinde ana baba tutumlarının, yaşıt ilişkilerinin ve fiziksel gelişimin etkileri; Ergenlikte kişilik gelişimi: Kimlik duygusunun kazanılması, kimlik statüleri, mesleki ilgilerin gelişimi, Anormal kişilik özellikleri; Ergenlikte bilişsel gelişim: Piaget’nin gelişim kuramı, soyut işlemler döneminin özellikleri, soyut düşünceye ilişkin seçme konular; Ergenlikte Ahlak Gelişimi: Piaget ve Kohlberg’in Gelişim Kuramları

HUKUKUN TEMEL İLKELERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ207)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:2
Toplum ve hukuk: toplum düzeni, hukuk düzeni, hukuk ve hak kavramları, hukukun tanımı, hukuk kurallarının nitelikleri, hukukun öngördüğü yaptırımlar, toplum hayatını düzenleyen diğer kurallar, çeşitli hukuk sistemleri, hukuku açıklayan kuramlar, hukukun amacı, hukukun bilimsel olarak incelenmesi; hukukun kollara ayrılması: kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, özel hukuk ve dalları, kamu hukuku ve dalları, karma nitelikli hukuk dalları; hukukun kaynakları: kaynakların çeşitleri ve sınıflandırılması, anayasa, yasalar, yasa gücünde olan kaynaklar, yasaların anayasa’ya aykırılığı, tüzük ve yönetmelikler, gelenek hukuku, içtihat hukuku, öğreti; hukukun yasalaştırılması: genel olarak yasalaştırma, yasalaştırmanın nedenleri, yasalaştırmanın türleri, yasalaştırma yöntemleri, türkiye’de yasalaştırma hareketi; yazılı hukuk kaynaklarının yer aldığı yayınlar: resmi gazete, düsturlar, yürürlükteki kanunlar külliyatı, tutanak dergisi, kanunlar dergisi, resmi dergiler, özel yayınlar, bibliyografyalar; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları: emredici  hukuk kuralları, tamamlayıcı hukuk kuralları, yorumlayıcı hukuk kuralları, tanımlayıcı hukuk kuralları, yetki veren hukuk kuralları; uygulama yönünden yasalar: yasaların yer bakımından uygulanması, yasaların zaman bakımından uygulanması: yasaların yürürlüğe girmesi, yasaların yürürlükten kalkması, yasaların geriye yürümemesi, yasaların geriye yürümesi; yasaların anlam bakımından uygulanması; yasaların yorumlanması, yorum türleri, yorumlama yöntemleri, boşluk doldurma, yargıcın takdir yetkisi; kişilik: kişilerin sınıflandırılması, gerçek kişiler, tüzel kişiler: özel hukuk tüzel kişileri, kamu hukuku tüzel kişileri, sosyal güvenlik kuruluşları.

SOSYOLOJİYE GİRİŞ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ208)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:2
Bilim ve bilgi nedir? Sosyoloji nedir? Tanımı, alt alanları, metodu, yeri ve önemi; kişi ve toplum: etkileşim ve günlük yaşam, sosyalleşme, kişilik, statü, grup, toplum, toplum türleri; kültür, toplum ve kişi: kültür, kültürel çeşitlilik, roller, kurumlar, etnik durum ve ırk; sosyo-kültürel sistemin diğer kavramları: sosyal hareketlilik ve tabakalaşma, toplumsal hareketler, çevre sosyolojisi, feminist akımlar, sosyal değişme ve kalkınma, sosyal bütünleşme, sosyal kontrol, sosyal sapma ve suç, iletişim sosyolojisi, modernite ve postmodernite, demokrasi, kent ve kentlilik, çok kültürlülük, küreselleşme; temel kurumlar: aile, ekonomi, siyaset, eğitim, din, boş zamanlar

HALKLA İLİŞKİLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ209)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Halkla ilişkiler kavramı, doğuşu ve gelişimi; halkla ilişkiler ve iletişim; temel iletişim öğeleri; hedef, mesaj, iletişim kanalı, geri bildirim, gürültü ortamı, iletişim süreci, bir iletişim süreci olarak halkla ilişkiler, iletişim sürecinin etkinliği, halkla ilişkilerin reklam ve propagandadan farklılıkları; halkla ilişkiler sürecinde yönetim yapısının ve kararların halka açıklanması; halkla ilişkiler sürecinde, halkın gereksinim ve beklentilerinin öğrenilmesi; halkla ilişkiler uygulanmasında kullanılan araçlar; özel kesimde halkla ilişkiler, kriz yönetiminde halkla ilişkilerin yeri, kurtuluş içi halkla ilişkiler.

GENEL MUHASEBE
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ210)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Muhasebe kavramı ve tanımı: tarihçesi, zorunlu defterler, isteğe bağlı defterler, defterlere ait yasal yükümler, bilanço ve nitelikleri, hesapların sınıflandırılması, bilanço teorileri, muhasebede hesap, hesapların açılış ve kapanışı, kayıt yöntemleri, hesap planları, bilançoda yer alan ve almayan hesapların fonksiyonları, işlevleri, açılış ve kapanışları, uygulamalı örnekler, döküm ve döküm kayıtları, mizan, kat’i mizan, muhasebe şeması, yıl sonu bilançosunun düzenlenmesi.

SANAT VE EĞİTİM
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ211)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Sanat ve Eğitim dersi, sanat eğitiminin  çeşitli alanlarında sanatın, sanat eğitiminin tanımlanması, sınıflandırılması, gelişimi konularında örnekleri ile kuramsal bilgiler verilen ve öğrenciye genel bir kültür sanat bilincini kazandırma amacını taşır. Bu ders kapsamında sanat eğitiminin genel tanımı, sanatın ölçütleri,yaratıcılık ve sanatsal yaratma kavramı, yaratıcı kişinin özellikleri, yaratıcılığı engelleyen öğeler, sanat kuramı, sanat akımı, estetik, sanat felsefesi, sanat psikolojisi gibi temel kavramlar üzerinde durulacak ve çeşitli sanat kuram ve akımları sanatın değişk türlerinden örneklerle işlenecektir. Derste uygulamaya dayalı yönetmeler kullanılacaktır. Bu yöntemlerden yaratıcı drama yöntemine etkin olarak daha çok yer verilecektir.”

İSPANYOLCA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ212)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2

İTALYANCA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ213)   SAAT/HAFTA: 2    UK:2   AKTS:2
İtalyanca dersinde Avrupa Birliği Çerçeve Programı’nın öngördüğü A1 düzeyinde İtalyanca öğretilmektedir. Uygulanan İletişimsel Yöntem itibarı ile öğrenciler doğrudan konuşmaya, dolayısıyla İtalya’ya gittiklerinde ya da anadili İtalyanca olan biriyle karşılaştıklarında basit bir konuşma yürütebilecek düzeye gelmeleri için teşvik edilmektedirler. Kendileri ve aileleri hakkında bilgiler vermeleri ve karşı taraftan da aynı bilgileri elde edebilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Derste kullanılan Rete 1 adlı kitap İletişimsel Yönteme ve Avrupa Birliği Çerçeve Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

  1. GRUP SEÇMELİ DERSLER

ALETLİ ANALİZ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ701) SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:4
Bu dersin amacı öğrencilere cihaz kullanılarak analiz yapabilmeleri için teorik ve pratik bilgi vermektir. Teknik bilgiler, cam malzemeler, kimyasallar. Optik Yöntemler (spektofotometri, spektroflorimetri, atomic absorpsiyon spektrometrisi, atomik emisyon spektrometrisi, refraktometri, polarimetri). Kromatografik yöntemler (İnce tabaka kromatografisi (ITK), yüksekperformanslı sıvı kromatografisi (YPSK), gas kromatografisi (GK)). Elektroanalitik yöntemler (potansiyometri, voltametri, polarografi, kondüktometri, amperometri). Kapiler elektroforez. İyon selektif elektrotlar ve Akış enjeksiyon analizi (AEA). Diğer spektroskopik yöntemler (Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR), electron spin  rezonans spektroskopisi (ESR), kütle spektrometrisi (MS)). Termal analizler (termal gravimetric (TG), diferansiyel termal analiz (DTA), diferensiyel taramalı kalorimetri (DTK)

ANALİTİK KİMYADA HESAPLAMALAR VE BİLGİSAYAR KULLANIMI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ702)       SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Bu dersin amacı Analitik Kimyada kullanılan hesaplamaları bilgisayar destekli olarak öğretmektir. Analitik yöntemlerde sıcaklık, basınç, pH, dalga boyu, absorbans, floresans ve kromatografik ayırma kapasitesi gibi parametrelere bağlı olarak analitik model dizaynları. Regresyon analizi. Kalibrasyon için algoritma yazılımı ve kullanımı. Kalibrasyonda seçicilik ve duyarlılığın hesaplanması. Analizde kullanılan sinyaller için dönüşüm yöntemleri. Analiz yöntemlerinin uygulanmasında bilgisayar programlarının kullanılışı ve hesaplamalar. Temel matematik hesaplamalar. Saflık hesaplamaları. Analitik laboratuar cihazları ve kalibrasyonları.

BİTKİSEL NARKOTİKLER VE PSİKOTROPLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ703)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Konu ile ilgili tanımlar, kuruluşlar, mevzuat, kimyasal sınıflandırma, etkili bileşikler ve bitkiler; kaynak, yayılış, teşhis yöntemleri, aktivite, reçeteleme, yasal olmayan kullanım ve yarattığı toplumsal sorunlar ile Türkiye’deki durum anlatılmaktadır.

BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ704)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Giriş, tıbbi bitkilerin özellikleri, tıbbi bitkilerin kullanıldığı yerler, tıbbi, bitkilerden hammadde eldesi, ilaç hammaddeleri, kaynak bitkiler ve etkileri (efedrin, kolşisin, taksol, vinkristin, kinin, digitoksin, atropin, skopolamin, pilokarpin, reserpin, ergotamin, essin, gingko glikozitleri, ruskogenin, sennozit a ve b, passiflora ekstresi, hesperidin, fizostigmin, galantamin, huperzin, alfa lipoik asit, pektin, likopen, glukozamin, resveratrol, etopozid vs.).

BİTKİSEL ÇAYLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ705)     SAAT/HAFTA: 1       UK:1   AKTS:2
Bitkisel çay tanımı, bitkisel çay karışımlarının hazırlanış ve kullanım şekilleri, çay hazırlama teknikleri, bitkisel çayların kullanım amaçlarına göre (soğuk algınlığı, sindirim sistemi bozuklukları, sinir sistemi bozuklukları, dolaşım bozuklukları, v.b.) gruplandırılması ile her bir gruptaki çay olarak kullanılan bitkinin etkili  bileşikleri, etki ve  yan etkileri ve birbirleri ile etkileşimleri anlatılmaktadır.

DENİZ KAYNAKLI DOĞAL ÜRÜNLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ706)      SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
Deniz canlılarının sınıflandırılması, bu canlılardaki  bileşiklerin  kimyasal yapı ve biyolojik etkileri, etki mekanizmaları ile kullanım potansiyelleri anlatılmaktadır.

DOĞAL ÜRÜNLERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ707)      SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:4
Giriş, ekstrelerde taramanın amaçları, ekstrelerde primer taramalar, ekstrelerde sekonder taramalar, ekstrelerde antibakteriyel aktivite tayini, ekstrelerde antifunfungal aktivite tayini, ekstrelerde antifenflamatuar aktivite tayini,ekstrelerde analjezik aktivite tayini, ekstrelerde hepatoprotektifl aktivite tayini, ekstrelerde spazmolitik aktivite tayini, ekstrelerde antitümoral aktivite tayini, ekstrelerde akut toksisite tayini.

AROMATERAPİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ708)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Konu ile ilgili kavram ve tanımlar, aromaterapi uygulama şekilleri, aromaterapide etki mekanizmaları, aromaterapi uygulama alanları, aromaterapide kullanılan sabit yağlar, aromaterapide kullanılan uçucu yağlar ve formülasyon örnekleri anlatılmaktadır.

VİTAMİN VE MİNERAL YÖNÜNDEN ZENGİN DOĞAL ÜRÜNLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ736)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Vitamin ve minerallerin genel özellikleri, etki ve yan etkileri, vitaminlerin sınıflandırılması, makromineraller, mikromineraller, multivitamin preparatları ile vitamin ve mineral yönünden zengin droglar anlatılmaktadır.

TÜRKİYE’NİN ZEHİRLİ BİTKİLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ737)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Zehir nedir? Zehirlenme nedir? Bitkisel zenginliğimiz içinde  zehirli bitkilerin yeri ve önemi. Zehirli bitkilerin taşıdıkları başlıca toksik maddeler ve bu maddelere göre bitkilerin gruplandırılmaları. Tıbbi ve zehirli bitki ilişkisi. Ülkemizde yetişen başlıca zehirli bitkilerin listesi ve bunların tanıtımı. Türkiye’de bitkisel zehirlenme olayları ve dikkat edilmesi gereken durumlar.

FİTOKOZMETİKLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ711)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
Bitkilerin fitokozmetikte kullanımı günümüzde artarak devam etmektedir. Özellikle doğal ürünlere bütün dünyada yaygın ilginin varlığı da bu kullanımı güçlendirmektedir. Bu derste kullanılan bitkiler ve bunların kullanılışı hakkında bilgi verilecektir. Türkiye’de ve dünyada en çok kulanı- lanlara öncelik verilecektir. Fitokozmetiklerin Avrupa Birliği kriterlerine göre güvenilirlik dereceleri ve bulunmaması gereken veya bulunmasına izin verilen maddeler ve miktarları hakkında da bilgi verilecektir.

DROGLARIN MORFOLOJİK VE ANATOMİK YAPISI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ712)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
Tıbbi bitkilerin morfolojik ve anatomik özelliklerinin bilinmesi, eldeki droğun saflık durumunun ve kalitesinin belirlenebilmesi için önemlidir. Bu nedenle derste öncelikle Avrupa Farmakopesi ve ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotheraphy)’ta kayıtlı olan ve ayrıca halkımız tarafından da kullanılan drogların morfolojik ve anatomik özellikleri anlatılacaktır. Ayrıca bu drogların hazırlanması ve saklanması sırasında dikkat edilecek önemli noktalara da değinilecektir. Ders sırasında bitkilerin değişik kısımlarından elde edilen droglar yaprak, kabuk, toprak altı organlarına ait droglar, toprak üstü (herba) drogları, çiçek, meyva, tohum ve diğer droglar başlıkları altında incelenecektir.

ANTİSEPTİKLER, DEZENFEKTANLAR VE FARKLI ENFEKSİYONLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ738)     SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:4
Harici antiseptik bileşikler; fenoller, aminoakridinler ve 8-hidroksikinolinler, azotlu bileşikler (biguanid ve amidinler), organik ağır metal bileşikleri (civa, gümüş, arsenik,  antimon ve bizmut bileşikleri), kuaterner amonyum bileşikleri, oksidan bileşikler (halojenler, hidrojen peroksit ve aktif hidrojen vericiler, ozon, alkol ve aldehitler, kimyasal sterilizasyon), dahili antiseptikler (üriner ve sindirim kanalı antiseptikleri); organik arsenik ve antimon bileşikleri, organik bizmut bileşikleri,  nitrofuran türevleri, antiseptiklerin kortikosteroidlerle kombinasyonu. antiamibik bileşikler; metronidazol ve diğer 5-nitroimidazoller, emetin ve klorokin fosfat, halojenli 8- hidroksikinolinler, antibiyotikler, diloksanid furoat. antiprotozoal etkili bileşikler; 5-değerli organik antimon bileşikleri, pentamidin izetionat, amfoterisin b ve ketokonazol, atovakuon, trimetreksat ve diğerleri. antimalaryal ilaçların; etki  mekanizmaları, rezistans  gelişimi ve  sınıflandırılmaları, 4- aminokinolin türevleri, kinin, 8-aminokinolin türevleri ve pirimidinler, sülfonamidler ve sülfonlar, biguanidler, meflokin, halofantrin hidroklorür ve aminoakridinler, tetrasiklinler ve klindamisin. antihelmentik etkili bileşiklerin; sınıflandırılmaları, nematodlara karşı kullanılan ilaçlar, filaryalara karşı kullanılan ilaçlar, sestodlara karşı kullanılan ilaçlar, trematodlara karşı kullanılan ilaçlar. ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar; sınıflandırılmaları, klorlu hidrokarbonlar, piretrinler ve piretroitler, kükürtlü bileşikler ve diğerleri

İLAÇ ETKEN MADDESİ TASARIMI VE YÖNTEMLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ746)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Rasyonel ilaç etken madde tasarımı yöntemlerinin önemi, efektör – hedef ilişkileri, fizikokimyasal parametreler, kantitatif yapı – etki ilişkileri analizleri, hansch analizleri, Free-Wilson Analizleri, karışım analizleri, üç boyutlu kantitatif yapı-etki ilişkileri analizleri, CoMFA ve CoMSIA analizleri, moleküler modelleme teknikleri, DeNovo Analizleri

MEDİSİNAL KİMYADA GENOMİKS VE KEMOENFORMATİK
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ715)      SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
Biyoaktif materyaller, biyoaktif materyallerin sınıflandırılması ve kimyası, medisinal kimyada makromoleküler hedefler, ilaç tasarımında genomiks çalışmalar, genomiks ve proteonomiks, kemoenformatik, farmakogennomiks, ilaç tasarımında genomiks uygulamaları, biyoorganik kimya, peptid ve oligonükleiklerin sentezi, nükleozit ve nukleik asitlerin sentetik hazırlanışı, enzimatik reajanlar

İLAÇ AKTİVİTESİNDE İZOMERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ716)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Stereoizomerizm ve Stereoizomerlerinin yapısal ve fizikokimyasal özellikleri, İlaç etken maddelerinde stereoizomerizm ve buna dayalı olarak stereoizomerlerin biyoloji ortamındaki davranışları etkileşim farklılıkları ve oluşan farklı biyolojik cevapların farmakolojik, toksikolojik ve farmakoekonomik sonuçları.

BİYOYARARLANIMDA KİMYASAL ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ717)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
Genel    Giriş    (Biyoyararlanım   çalışmalarının   amacı)    ve    tanımlar, Biyoeşdeğerliğin  tedavinin  başarısındaki  yeri  ve  önemi  (Biyoyararlanım değişimlerinin etkiye yansıması), İlaç etken maddelerinin somut örnekler ile, farklı eşdeğerlik kavramları üzerinden karşılaştırılması, Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik çalışmalarının kimyasal temeli, Oral yoldan kullanılan ilaçların biyoyararlanımını etkileyen faktörler, Fizikokimyasal parametreler ve parametrelerden yararlanım, Vücut sıvılarında yürütülen analiz çalışmaları, Biyoanalitik yöntem geliştirme ve yöntem validasyonu.

KOZMETİKLER VE UYGULAMA ALANLARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ718)      UK:2   AKTS:4
Giriş, tanımlar, kozmetik preparatlarla ilgili türkiye’deki yasal düzenlemeler. FDA, colıpa ve japon regülasyonları. Kozmetik preparatların sınıflandırılması. Deri ve deri eklerinin yapı ve özellikleri, kozmetik açıdan önemi. kozmesötikler, sınıflandırılmaları, kullanım amaçları. Kozmetik ürün formülasyonlarında yer alan genel ham maddeler. Deriye uygulanan kozmetik ürünler, formülasyon tasarımları ve hazırlanmaları. Deri eklerine uygulanan kozmetik ürünler, formülasyon tasarımları ve hazırlanmaları (saçlara, tırnaklara ve mukozaya uygulanan kozmetik ürünler). Hazırlanan kozmetik ürünlerde yapılan kontroller, bitmiş ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi. Kozmetik preparatlara uygulanan stabilite testleri (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik stabilitenin incelenmesi). Kozmetik ürünlerin istenmeyen yan etkileri.

YENİ İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE İLAÇLARIN HEDEFLENDİRİLMESİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ719)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:4
İlaç taşıyıcı sistemlerin genel özellikleri, partiküler taşıyıcı sistemler, veziküler taşıyıcı sistemler, emülsiyon sistemleri, taşıyıcı sistemlere ilişkin regülasyonlar, ilaç hedeflendirmenin ana prensipleri, hedeflendirme mekanizmaları, ilaçların sistemik ve topikal hedeflendirilmesi.

ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA İLAÇ FORMÜLASYONLARININ TASARIMI VE GELİŞİMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ720)      SAAT/HAFTA :2      UK:2    AKTS:4
Etkin maddelerin fiziko-farmasötik özelliklerinin incelenmesi. Etkin maddelerin form yapısıyla ilgili özelliklerinin incelenmesi. Etkin maddelerin işlenme özelliklerinin incelenmesi. Etkin ve yardımcı maddeler arasındaki etkileşmelerin incelenmesi. ara ürünlerin yapısal özelliklerinin ve etkileşim- lerinin incelenmesi. formülasyon gelişiminde temel veriler ve formülasyon tasarımı. Oluşturulacak ilaç formlarına yönelik teknolojik parametrelerin incelenmesi ve düzenlemesi. Üretim parametrelerinin optimizasyonuna yönelik esasların incelenmesi. Basamaklı çalışma işlemlerinin oluşturulması ve teknolojik  optimizasyonun sağlanması. Büyük ölçekli çalışma ve endüstriyel üretime yönelik tasarımların oluşturulması. İmalatı etkileyen faktörlerin incelenmesi, makine parkına bağımlılığın incelenmesi. in proses ve proses kontrollerinin düzenlenmesi. Üretim parametrelerine ilişkin ulusal ve uluslararası kuralların değerlendirilmesi ve uygulanması.

İLAÇ FORMÜLASYONLARINDA STABİLİTE İNCELEMELERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ721)     SAAT/HAFTA :1      UK:1   AKTS:2
Stabilite tanımı ve kavramları. İlaç etkin ve yardımcı maddeleri ile ilaç formülasyonlarında stabilitenin amacı, kapsamı ve önemi. İlaç formülasyon işlemleri ile ilaç üretiminde stabilite çalışmalarının gereği ve uygulama alanlar. İlaçlarda uygulanan stabilite testlerinin amaçları ve kapsamları. Fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve biyolojik stabilite kavramları, alt grupları, parametreleri ve uygulamaları, İlaç hammaddelerinde, preformülasyon ve formülasyon aşamalarında, ara ürünlerde ve final ürünlerde    stabilite incelemeleri. Stabilite testlerinin uygulanışı ve değerlendirilmeleri. Hızlandırılmış stabilite testleri ve uygulamaları. Uzun süreli stabilite testleri ve uygulamaları. İzotermal ve non-izotermal stabilite testleri ve uygulamaları. Stabilite testlerinde yararlanılan analiz yöntemleri ve kullanımları. Stabilite testlerinde ve ilaçların depolanmasında uygulanan ulusal ve uluslararası koşullar ve değerlendirmeler. İlaçlarda son kullanma tarihinin (raf ömrünün) saptanması ve değerlendirilmesi. Sabilite testlerinde kinetik ve matematiksel değerlendirmeler ve yorumları. Stabilitede kinetik reaksiyon derecelerinin tayini ve kullanımı. Stabilitede reaksiyon hızı üzerine  etkili faktörler ve değerlendirilmeleri. Farmasötik dozaj formlarına yönelik stabilite incelemelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmeleri..İlaçların stabilitesinde ulusal ve uluslararası yasal ve teknik düzenlemeler, uygulamalar ve değerlendirmeler.

VETERİNER TEDAVİDE KULLANILAN FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ723)     SAAT/HAFTA :1     UK:1    AKTS:2
Oral dozaj şekilleri, enjeksiyonluk dozaj şekilleri, topikal dozaj şekilleri, implante edilen dozaj şekilleri, oftalmik dozaj şekilleri. Rektal uygulanan dozaj şekilleri, nazal uygulanan dozaj şekilleri. Bukkal uygulanan dozaj şekilleri kontrollü (CR)/modifiye (MR) salım yapan dozaj  şekilleri. Veteriner ilaçlarda yasal düzenlemeler.

BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ740)     SAAT/HAFTA: 2     
UK:2   AKTS:4
Kompartman modelleri. Lineer kompartman modelleri. Lineer olmayan kompartman modellleri. Absorpsiyon modelleri. Kompartman sistemine uymayan modeller. Eşdeğerlilik kavramları, Biyoyararlılık /Biyoeşdeğerlilik, Biyoyararlılık /Biyoeşdeğerlilik ile ilgili yasal düzenlemeler, Biyoyararlılık / Biyoeşdeğerlilik çalışmalarının tasarımları ve değerlendirilmesi. İlaç şekline göre BY/BE kavramları uygulamasının değişkenlikleri. Farmasötik ilaç şekillerinin biyoyararlılıklarına etki eden farmasötik (üretim ve hammadde) parametreleri.

BİYOTEKNOLOJİK KÖKENLİ FARMASÖTİK ÜRÜNLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ726)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:2
Biyoteknolojinin ve farmasötik biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları. Rekombinant DNA teknolojisi, gen klonlaması. Biyoteknolojik kökenli farmasötik ürünler (enzimler, aşılar, monoklonal antikorlar, terapötik proteinler). Gen taşıyıcı sistemler, viral olmayan (Mikroküre, nanopartikül, lipozom, mikroemülsiyon gibi) ve viral kaynaklı taşıyıcı sistemler. Biyobenzer kavramı. Biyoteknoloji kökenli farmasötik ürünlere ait uluslararası regülasyonların değerlendirilmesi.

BİTKİSEL KÖKENLİ İLAÇ HAMMADDELERİNİN FORMÜLASYON TASARIMLARI VE KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ728)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
Bitkisel kökenli hammaddelerin ilaç şekli haline getirilme teknikleri (kapsüller, sıvı ilaç şekilleri, transdermal formülasyonlar, tabletler, partiküler ilaç şekillerinin bu hammaddelerde kullanımı, kompreslerin, boluslar’ın hazırlanma teknikleri). bitkisel kökenli ilaç şekillerinin biyofarmasötik özellikleri, bitkisel kökenli ilaç şekillerinin standardizasyonu. bitkisel kökenli ilaç şekillerinin biyoyararlanımı. bitkisel kökenli ilaç şekillerinin stabilitesi. bitkisel kökenli ilaç şekillerinin üretiminde kalite güvencesi. bitkisel kökenli ilaç şekilleri ve gmp.

İLAÇ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ KULLANIMINDA RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ730)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:4
İlaçların  güvenli  kullanımı  ile  ilgili  temel  kavramlar;  idiosenkratik  ilaç toksisitesi;   genetik   bireysel   farklılıktan   kaynaklanan   ilaç   toksisitesi; polifarmaside etkileşmeler ve buna bağlı gelişen toksisiteler; beslenmenin ilaç yazgısı üzerine olası toksik etkileri; ilaçlarla oluşan beslenme eksikliği; geriatride ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar; hamilelikte ilaç kullanımı; süt verme döneminde ilaç kullanımı; yeni doğan ve çocukta güvenli ilaç kullanımı; bazı hastalıklarda güvenli ilaç kullanımı.

DOZAJ FORMLARININ TASARIMINDA TEMEL FARMASÖTİK İŞLEMLER VE ÖNEMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ734)      SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS:4
Geliştirilmesi düşünülen dozaj formuna göre incelenecek parametrelerin seçimi. Kullanılacak etkin madde göz önünde bulundurularak incelenecek parametrelerin seçimi. Dozaj formunda kullanılan polimer ve yardımcı maddelere göre incelenecek parametrelerin seçimi. Ortam sıvısında ve polimerde, çözünürlük-çözünme hızı mekanizmaları ve tayinleri. Difüzyon katsayısı tayinleri ve biyoyararlanımında önemi. Partisyon katsayısı tayinleri ve formülasyondaki önemi. Partikül büyüklüğü tayinleri ve formülasyondaki önemi.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ VE İŞLEM (PROCESS) VALİDASYONLARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ742)     SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:4
Temel konular (gaz ve sıvıların akışı, ısı transferi, kütle transferi, tozlar), birim işlemler (hava filtrasyonu, nemi ve sıcaklığı, kurutma işlemi, katı-sıvı ekstraksiyonu, kristalizasyon, buharlaşma ve distilasyon, filtrasyon, öğütme işlemi, karıştırma işlemi, sterilizasyon). İşlem validasyonunun yasal temelleri. Validasyon organizasyonu. Prospektif işlem validasyonu. Retrospektif işlem validasyonu. Revalidasyon. İşlem kalifikasyonu. Steril ürün validasyonu. Katı ilaç üretim validasyonu. Yarı katı ilaç Şekli üretim validasyonu. Tek dozluk sprey türü ilaç şekillerinin validasyonu. İşlem validasyonu ve kalite güvencesi (QA). Temizlik validasyonu. Hammadde (girdiler) validasyonu.

ETKİN İLAÇ KULLANIMINDA GENETİK FAKTÖRLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ744)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:2
İlaç toksisitesinin genetik temeli; gen-gen ve gen-çevre etkileşmesinin ilaç toksisitesindeki önemi; ilaçları metabolize eden enzimlerdeki genetik polimorfizmler; genetik bireysel farklılık analiz teknolojileri; yaşam şekli ve ilaç toksisitesi; toksikogenetiğin önemi; ilaç toksisitesinin sitogenetik testlerle analizi; biyoinformatik veri tabanları ve analizleri; DNA dizilim analizi; protein ve RNA dizi analizi.

 

  • GRUP SEÇMELİ DERSLER

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

GLP (İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI)
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ901)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Görev   ve sorumluluk dağılımı, analizi yapılacak test ve referans maddelerinin kullanımı ile ilgili oranları (hesapları), cihazlar ve materyaller, reaktifler, fiziksel ve kimyasal test sistemleri, biyolojik test sistemleri, test ve referans maddelerinin özelliklerinin belirlenmesi, test ve referans maddelerinin örneklenmesi ve saklanması, standart çalışma yöntemleri, çalışmanın planlanması, sonuç rapor ve içeriği, analitik atıkların imhası, analizi yapılacak örneklerin saklanma koşulları, farmakopelere göre ilaç analizleri, ıso 9001 kalite yönetim sistemi.

ANALİTİK VALİDASYON
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ903)     SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Tanım, doğru denkleminin hesaplanması ve ilgili parametrelerinin hesaplanması (n, m, r, r2 ve standart hatalar), doğru denkleminin hesaplanması ve ilgili parametrelerinin hesaplanması (n, m, r, r2 ve standart hatalar), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama   sınırı,   tayin   sınırı,   doğrusallık,   çalışma   aralığı,   tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık, (robustness),         validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama  sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık, (robustness), hatalar (kaba, sistematik, nonsistematik, standart), güven aralıkları, lineer olmayan denklemler ve bunların kalibrasyonları, standart ilavesi ve buna göre hesaplamalar, sistem  uygunluk testleri (hplc, spektrofotometri ve elektroanalitik yöntemlerde), sistem uygunluk testleri (hplc, spektrofotometri ve elektroanalitik yöntemlerde).

BİYOLOJİK SİSTEMLERDE İLAÇ VE ETKEN MADDE ANALİZLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ905)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Biyolojik numuneler ve elde edilmeleri, numune hazırlama teknikleri, in- vitro biyolojik sıvılarda ilaç analizleri, biyolojik sıvılarda ilaç analizlerinin optimizasyonu, gerçek biyolojik sıvılarda ilaç analizleri gerçek biyolojik numunelerde ilaç analizlerinin optimizasyonu, biyolojik numunelerden ilaç analizlerinin kabul edilebilirlik parametreleri, elektrokimyaya giriş, elektrokimyasal dna biyosensörleri, dna-ilaç etkileşmesinin biyosensörlerle incelenmesi, biyosensörlerle biyolojik, sıvılarda ilaç analizleri, iyon-selektif elektrotlarla analizler, modifiye elektrotlarla biyolojik sıvılarda analizler, elde edilen sonuçların yorumlanması.

ETKİN MADDE VE İLAÇ ANALİZ TEKNİKLERİ
(Ders Analitik Kimya ve Farmasötik Kimya tarafından ortak verilecektir.)
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ983)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Farmakope analizleri: endüstriyel ilaç analizlerinde ham madde ve ilaç bazında başvurulan farmakopeler, kullanımlarına ilişkin özelliklerin değerlendirilmesi, ilaç ve hammaddelerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kromatografi kullanımı, kromatografinin ayırma, saflaştırmadaki rolü, metodun esasları, çeşitleri ve işleyişi, ilaç ve hammaddelerinin kromatografik yöntemler ile kantitatif analizlerinde HPLC kullanımı ile ayırma, saflaştırmadaki rolü, ilaç ve hammaddelerinin LC-MS, MS-MSullanılarak analizleri ve buna bağlı larak yapısal değerlendirilmeleri. bu amaçla kullanılan yeni mass tekniklerinin yorumlanması, ilaç ve hammaddelerin analizlerinde fourier-transform ınfrared spektroskopisinin yeri, kalitatif ve kantitatif kullanımı ve sağladığı avantajların değerlendirilmesi. İlaç ve hammaddelerin kantitatif analizlerinde kapiller elektroforez (CE) kullanımı. CE/MS sisteminin kullanım avantajlarının değerlendirilmesi, İlaç ve hammaddelerin kantitatif analizlerinde NMR spektroskopisi kullanımı, Değişik NMR tekniklerinin analizlerdeki öneminin değerlendirilmesi, İlaç ve hammaddelerin analizlerinde UV/VIS Spektroskopisi kullanımı, HPLC-UV kullanılarak yapılan kalitatif ve kantitatif çalışmaların değerlendirilmesi, Farmasötik formlarda ilaç analizlerinde kullanılan tekniklerin değerlendirilmesi, Farmasötik formlarda ilaç analizlerinde kullanılan tekniklerin değerlendirilmesi-II, Biyolojik sistemlerde in-vivo, invitro ilaç analizleri-I, Biyolojik sistemlerde in-vivo, invitro ilaç analizleri-II.

ETKİN MADDE VE İLAÇ ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI
(Ders Analitik Kimya ve Farmasötik Kimya tarafından ortak verilecektir.)
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ985)      SAAT/HAFTA: 2      UK:1   AKTS:1
Spektrofotometrik olarak novaljin’in pka tayini, spektrofotometrik olarak aspirin’in pka tayini, spektrofotometrik olarak parasetamol ve kafein karışımının farmasötik dosaj formlarından miktar tayini, spektrofotometrik olarak parasetamol ve kafein karışımının farmasötik dosaj formlarından miktar tayini, yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile aspirin’in farmasötik dosaj formlarından miktar tayini, yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile aspirin’in biyolojik sıvılardan miktar tayini, kapiller elektroforez yöntemi ile parasetamol’ün kantitatif tayini,  kapiller elektroforez  yöntemi  ile  parasetamol’ün  kantitatif  tayini,  nmr  (1h,  13c) spektroskopisi kullanarak sulfonamid’in fonksiyonel gruplarının analizi, kütle spektroskopisi (esı tekniği ile) kullanarak antipirin’in analizi, asit-baz titrasyon tekniği ile aspirin’in titrimetrik miktar tayini, ftır spektroskopisi yöntemi ile fenobarbital’in fonksiyonel gruplarının analizi, ftır spektroskopisi yöntemi ile fenotiyazin’in miktar tayini, uv spektroskopisi yöntemi ile sülfadimidin’in fonksiyonel gruplarının analizi, uv spektroskopisi yöntemi ile sodyum barbital’in miktar tayini.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

BESLENME BİYOKİMYASI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ975)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Bu dersde, besinlerin sindirimi ve absorpsiyonu, beslenmede karbohidratlar, beslenmede lipitler, beslenmede proteinler beslenmede vitamin ve mineraller, enerji metabolizması ve regülasyonu, lifli besinler ve düşük kalorili sentetik bileşikler, obesite ve vüvcut ağırlığının kontrolü, diabette beslenme, hamilelik ve laktasyon döneminde beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme spor ve beslenme, büyüme ve yaşlılıkta beslenme, vejeteryan beslenme konularında bilgi verilmektedir.

SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ977)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:1
Bu dersde, serbest radikallere giri_, serbest radikallerin etki mekanizmaları, endojen kaynaklı serbest radikaller, eksojen kaynaklı serbest radikaller, serbest radikallerin oluşturduğu hasarlar, oksidan stresin yol açtığı hastalıklar, oksidan stresin yol açtığı hastalıklar, yaşlanmada oksidan stres, antioksidanlar ve etki mekanizmaları, antioksidan enzimler, non enzimatik antioksidanlar, nonenzimatik antioksidanlar, beslenmede antioksidanlar, oksidan stres tayininde kullanılan yöntemler konularında bilgi verilmektedir.

HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ979)    
SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Gastrointestinal sisteme giriş, bazı GI sistem hastalıkları; konstipasyon, diyare, enflamatuvar barsak hastalıkları, bazı GI sistem hastalıkları; konstipasyon, diyare, enflamatuvar barsak hastalıkları, Solunum sistemine giriş, Obstruktif akciğer hastalıkları, Böbrek fonksiyonları ve böbrek yetmezlikleri, Kandaki şekilli elementler, anemiler, Kemik metabolizması ve kemik hastalıkları, Endokrin bozukluklar; Diyabet, tiroid hastalıkları, obesite ve metabolik sendrom, Endokrin bozukluklar; Diyabet, tiroid hastalıkları, obesite ve metabolik sendrom, Kanser hücrelerinde metabolik değişimler, Lipit  metabolizması bozuklukları, ateroskleroz, Lipit metabolizması bozuklukları, ateroskleroz, Nörodejeneratif hastalıklar; Alzheimer, Parkinson.

 ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

GENEL ETİK- ECZACILIK ETİĞİ VE ECZACI HASTA İLETİŞİMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ907)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Genel kavram ve tanımlar, felsefe ve etik, ahlak ve etik, deontoloji ve etik, biyoetik, etik ilkeler, etik ilkelerin eczacılık etik ilkeler içinde yer alışı, özerkliğe saygı, yararlılık ilkesi, zarar vermeme ilkesi, adalet ilkesi, eczacılıkta etik kurallar, eczacılıkta karşılaşılan etik sorunlar, etik ikilem, etik karar verme süreci, iletişim yöntemleri, hasta ve hasta yakını davranışı, serbest eczanelerle hastane eczanelerinde eczacı ile hastanın görüşebileceği yerlerin düzenlenmesi, eczacı-hasta ve eczacı-hasta yakını görüşmelerinde dikkat edilecek hususlar, serbest eczanelerle hasta eczanelerinde ilaç danışmanlığı, eczacı- hasta iletişiminde geri bildirim ve bunlardan yararlanma, örnek vaka çözümleri.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
(Eczacılık İşletmeciliği ve Farmasötik Kimya Anabilim Dalı tarafından ortak verilecektir)
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ909)      SAAT/HAFTA: 1       UK:1   AKTS:1
Bilimsel araştırma ve nitelikleri (tanım, tarihçe, amaç), araştırma türleri, araştırmada hazırlık dönemi, konu seçimi, veri toplama yöntemleri, örnekleme, anket yöntemi, ölçüm işlemleri, ölçekler, verilerin çözümlenmesi, literatür kavramı ve tanımı, bilimsel araştırmalarda literatürün yeri ve önemi, literatüre ulaşma ve edinme şekilleri, literatür tür ve kaynakları, kütüphaneler ve dökümantasyon merkezleri,  internet, elektronik kütüphaneler,  veri tabanları ve yararlanma, araştırma projesi önerisi düzenlenmesi ve kaleme alınması, makale ve tez düzeni ve yazılması.

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ913)      SAAT/HAFTA: 2     UK:2    AKTS:2
Farmakodinamik etkileşmeler, farmakokinetik etkileşmeler, ilaç-ilaç etkileşmeleri, ilaçların klinik laboratuar test sonuçları üzerindeki etkileri, oral antikoagülan ilaç etkileşmeleri, antidiabetik ilaç etkileşmeleri, antihipertansif ilaç etkileşmeleri, antiinfektif ilaç etkileşmeleri, antineoplastik ilaç etkileşmeleri, kardiak glikozid ilaç etkileşmeleri, monoamin oksidaz inhibitör ilaç etkileşmeleri trisiklik antidepresan ilaç etkileşmeleri, salisilat ilaç etkileşmeleri, ilaç-besin etkileşmeleri.

OTC İLAÇLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ915)    SAAT/HAFTA: 2        UK:2    AKTS:2
Oral ve dental bakım ürünleri, öksürük ve soğuk algınlığına karşı kullanılan ilaçlar, antialerjik ilaçlar, contact lens ürünleri, oftalmik ve otik ürünler, antasidler, otc h2 antagonistleri, laksatifler ve antidiareik ilaçlar, nutrisyonel ürünler ve vitaminler, analjezik ve antipiretikler, kontraseptifler, kilo kontrolü için kullanılan ürünler, uykuyu kolaylaştıran ürünler, alerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar, akne tedavisinde kullanılan ilaçlar.

FARMASÖTİK BOTANİK ANABİLİM DALI

ETNOFARMASİ VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ927)        SAAT/HAFTA: 2           UK:2   AKTS:2
Etnobotani ve etnofarmasiye giriş, bitki-insan ilişkilerinin tarihçesi, bitkilerin geleneksel kullanım şekilleri etnobotanik zenginliklerin korunması, etnobotanik çalışma yöntemleri, ilaçların keşfinde etnofarmasötik çalışmalar, homeopati, kampo tedavi, ayur-vedik tedavi.

TIBBİ BİTKİLER VE ECZACI: GÜNCEL BAŞLIKLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ931)    SAAT/HAFTA: 1    UK:1    AKTS:1
Son yıllarda tıbbi bitkilere olan yönelimin artmasına bağlı olarak ülkemiz medyasında, tıbbi bitkiler hakkında eğitim almamış pek çok kişi yanlış, dayanaksız bilgilerle halkı yanıltmaktadır. Tıbbi bitkiler ve bitkisel ilaçlar konusunda üniversite eğitimi almış tek meslek mensubu olan eczacının, bu yoğun bilgi kirliliği karşısında, 5 yıllık eğitimi boyunca aldığı bilgiler ile halka rehber olması gerekir. “Tıbbi Bitkiler ve Eczacı: Güncel Başlıklar” adlı ders, bu amaç kapsamında tıbbi bitkiler konusunda eczacılık eğitimi boyunca edinilen bilgilerin, uygulamaya yönelik hale getirilmesi konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Dersin ana başlıkları: Kısa Tarihçe, Temel Terimler, Bilgi Kaynakları, Tıbbi Bitki – Klasik İlaç: Fark Nedir?, Standardizasyon, Preparatlar, Fitofarmasötikler, Avrupa’da Yasal ve Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler, Amerika’da Yasal ve Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler, Türkiye’de Yasal ve Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler, Tıbbi Bitki Kültürü, Türkiye’nin Tıbbi Bitki Potansiyeli, Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Bitki Ticareti, Tıbbi Bitkiler Danışmanı Olarak Eczacı, Yaygın Olarak Kullanılan Tıbbi Bitkiler.

FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI

FİTOTERAPÖTİKLER- I
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ917)     SAAT/HAFTA: 2        UK:
2    AKTS :2
Konu ile ilgili terimler ve kavramların açıklanması, santral sinir sistemi üzerine etkili fitoterapötikler, mide, safra kesesi ve karaciğer üzerine etkili fitoterapötikler, laksatif, purgatif ve antidiyareik etkili fitoterapötikler, endokrin sistem ve metabolizma üzerine etkili fitoterapötikler, bağışıklık sistemi üzerine etkili fitoterapötikler, antioksidan etkili fitoterapötikler, diyette kullanılan fitoterapötikler.

FİTOTERAPÖTİKLER- II
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ919)        SAAT/HAFTA: 2         UK:2   AKTS :2
Deri hastalıkları alanında kullanılan fitoterapötkler, üriner sisteme etkili fitoterapötikler, analjezik ve antiromatizmal etkili fitoterapötkler, solunum sistemi alanında kullanılan fitoterapötikler,  jinekoloji alanında kullanılan fitoterapötikler, oftalmoloji alanında kullanılan fitoterapötikler, kardiyovasküler sisteme etkili fitoterapötikler, afrodizyak etkili fitoterapötikler.

ONKOLOJİDE KULLANILAN DOĞAL KAYNAKLI ETKEN MADDELER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ921)          SAAT/HAFTA: 1          UK:1     AKTS :1
Kanser hastalığı ve tedavide bitkilerin rolü, kanser tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı bileşiklerin etki mekanizmaları, vinkristin, vinblastin, vindesin, podofilotoksin ve türevleri, kolşisin ve maytansinler taksol ve türevleri, indisin-n-oksit, kamptotesin, eliptisinler, kukurbitasinler, fillantozit, 4-ipomeanol ve diğer tümör inhibitörleri.

NUTRASÖTİKLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ923)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS :1
Nutrasötikler:    kavram ve tarihçe, nutrasötiklerin sınıflandırılması, nutrasötiklerin ekonomik önemi izoprenoid yapıdaki nutrasötikler, fenolik yapıdaki nutrasötikler, protein / amino asit yapıdaki nutrasötikler karbohidrat yapıdaki nutrasötikler, lipid ve yağ asidi yapısındaki nutrasötikler, mineraller, probiyotikler ve prebiyotikler, nutrasötiklerin bazı hastalıklara karşı koruyucu etkileri, nutrasötiklerin ruhsatlandırma yöntemi.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE STANDARDİZASYON VE KROMATOGRAFİK ANALİZ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ925)       SAAT/HAFTA: 2       UK:2   AKTS :2
Bitkisel ürünlerde standardizasyon kavramı, standardizasyon tipleri ve örneklerle açıklama standardizasyonda kullanılan yöntemler, bitkisel ürünlerde kalite kavramı ve kalite kontrolü, bitkisel ürünlerin ruhsatlandırılmasında yapılması gereken analizler, bitkisel ürünlerde analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve validasyonu, seçilen fitoterapötiklerde standardizasyon ve analiz: sedatifler, laksatif purgatif ve antidiyareikler, solunum sistemine yönelik kullanılanlar, kardiyovasküler sisteme yönelik kullanılanlar, uriner sisteme yönelik kullanılanlar vbg.

BİTKİ  BİYOTEKNOLOJİSİ VE EKONOMİK DEĞERİ OLAN ETKEN MADDELER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ987)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1    AKTS:1
Biyoteknoloji : kavram ve tarihçe, bitki hücre ve organelleri, bitki biyoteknolojisinde laboratuvar düzeni; cihaz, gereç ve kimyasallar, biyoteknolojide kullanılan teknikler, tohum veya dokuların hazırlanması ve sterilizasyonu, bitki büyüme regülatörleri ve kültür ortamının hazırlanması, kök kültürleri, kallus kültürleri sürgün kültürleri, süspansiyon kültürleri, biyotransformasyon, biyoreaktörlerin tasarımı, ikincil ürünlerin endüstriyel üretimi, ekonomik değeri olan biyoteknolojik ürünler.

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI

HASTANE ŞARTLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ939)      SAAT/HAFTA: 1       UK:   AKTS:1
Genel anestezinin tanımlanması ve genel anestezik ilaçlara giriş, inhalasyon genel anestezikleri katı genel anestezikler, özel kombinasyon anestezikleri ve diğer uygulamalar, organ diagnostikleri: radyofarmasötkler, röntgen kontrast bileşikler ve diğer diagnostik sistemler (mr, ct ve sitigrafi vb.), metabolizma diagnostikleri, iyotlu ilaçların ve radyonüklid ilaçların sentezi fonksiyon diagnostikleri, hastane şartlarında kullanılan antibakteriyel ilaçlar, hastane şartlarında kullanılan onkolojik ilaçlar, ganglioplejikler, intra-vitreal ilaçlar ve diğerleri.

MEDİSİNAL KİMYADA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ941)      SAAT/HAFTA: 1       UK:1     AKTS:1
Medisinal Kimyada Bilgisayara Giriş, Reseptör Kavramı, İlaç-Reseptör Etkileşmelerinde Yer Alan Kimyasal Bağlar, İlaç Hedefleri, Konformasyonel    Analiz,    Farmakofor    Analizi,    Farmakofor    Analizi, Veribankası Taraması, Docking Uygulamaları, DeNovo Tasarımı, Moleküler Modellemede Kullanılan Bilgisayar Programlarının Tanıtımı, Hafta Moleküler Modellemede Kullanılan Bilgisayar Programlarının Tanıtımı

METABOLİZMANIN İLAÇ TASARIMINDAKİ YERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ943)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1    AKTS:1
İlaç metabolizmasına (biyotransformasyon) giriş, metabolizma yolakları ve reaksiyonları, metabolizma yolakları ve reaksiyonları, ilaç tasarım ve geliştirme yöntemleri, metabolitlerin ilacın farmakolojik  aktivitesinde önemi, metabolitlerin ilacın deaktivasyonuna etkisi, metabolitlerin ilacın toksisitesine etkisi, değişen farmakolojik etkiden sorumlu metabolitler, metabolitler ve moleküler, modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, metabolitler ve moleküler modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, metabolitler ve moleküler modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, ilaçların iyi absorpsiyon ve taşınma özelliklerinde metabolitlere dayalı ilaç tasarımı

MEDİSİNAL KİMYADA BİYOTEKNOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ945)    SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:1
Biyolojik önemi olan peptid, oligonükleik kimyası ve sentezlerine genel bakış, sentezlerde biyoteknolojinin önemi, ilaç yapılarında yer alan karbohidratların yapıları ve elde edilişleri, nükleik asitin kimyasal özellikleri ile nükleozitlerin ve analoglarının ilaç olarak önemleri, enzim ve proteinlerin biyoteknolojik değerlendirilmeleri. reseptör olarak enzim ve proteinlerin değerlendirilmesi, kimyasal reaksiyonların yürümesini ve hızlanmasını sağlayan ve enzim karakterindeki reajanların, biyoteknolojik incelenmesi, enzim inhibitörü olarak kullanılan ilaçların sınıflandırılmaları, kullanılışları, sentezleri ve son biyoteknolojik gelişmeler, immuno-organik kimyadaki gelişmeler, bioorganik katalizle yürüyen reaksiyonlar ve incelenmeleri., bioorganik reseptörler hakkında bilgiler ve ilaçlar ile etkileşimleri, bioorganik prodrugların sınıflamaları ve yapılarının incelenmesi ve biyopolimerler, vitamin ve hormonların sentezlerindeki gelişmelerde biyoteknolojinin rolü, yeni ilaç geliştirmede faydalanılan biyoteknolojik metod.

TEDAVİDE FARKLI İLAÇ GRUPLARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ947)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1  AKTS:1
Solunum stimulanları, konvülzan stimulanlar, psikomotor stimulanlar, adrenerjik stimulanlar psikomimetik bileşikler, indolalkilamin yapısındaki psikomimetik bileşikler, fenilalkilaminler, esrar ve kannabinoitler, nootrop etkili bileşikler, pirolidon türevleri, piridin türevleri, akridin türevleri, dimetilaminoetanol türevleri, antiparkinson etkili ilaç etken maddesi taşıyan bileşiklerin sınıflandırılmaları, dopaminerjik, etkinliği artırıcı bileşikler, dopamin prekürsörleri, ergo alkaloidleri diğer dopamin agonistleri, antiparkinson etkili muskarinik bileşikler, tersiyer alkol türevleri, benzhidril eter türevleri, diğer bileşikler, dopamin reseptör agonistlerinin yapı-etki ilişkileri alzheimer tedavisinde kullanılan bileşikler, alzheimer tedavisinde kullanılan bileşiklerin aktivite ilişkileri.

TARIM VE VETERİNER İLAÇLAR
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ949)       SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:1
Tarım ve veteriner ilaçlara giriş ve genel tanımlar, tarım ilaçlarında risk faktörleri ile ilgili çalışmalar ve alınması gerekli önlemler, zirai mücadele ilaçları ile oluşan zehirlenmeler ve kullanılan anditodlar,zirai ilaçlarda ruhsatlandırma kuralları ve ilgili yönetmelikler, zirai ilaçların sınıflandırılması (insektisitler, akarisitler, mevsimsel mücadele ilaçları, fumigantlar, nematositler, rodentisitler, mollusitler, fungusitler, herbisitler), zirai ilaçların sınıflandırılması (insektisitler, akarisitler, mevsimsel mücadele ilaçları, fumigantlar, nematositler, rodentisitler, mollusitler, fungusitler, herbisitler), zirai ilaçların sınıflandırılması (insektisitler, akarisitler, mevsimsel mücadele ilaçları, fumigantlar, nematositler, rodentisitler, mollusitler, fungusitler, herbisitler), zirai ilaçların sınıflandırılması (insektisitler, akarisitler, mevsimsel mücadele ilaçları, fumigantlar, nematositler, rodentisitler, mollusitler, fungusitler, herbisitler), zirai ilaçların sınıflandırılması (insektisitler, akarisitler, mevsimsel mücadele ilaçları, fumigantlar, nematositler, rodentisitler, mollusitler, fungusitler, herbisitler), haftaveteriner ilaçların tanımı vesınıflandırılması (analjezikler, analeptikler, antihistaminikler, kemoterapötikler,  antiseptik     ve     dezenfaktanlar, antiektoparaziter ilaçlar, antihelmentik ilaçlar, vitaminler ve mineral bileşikler, hormonlar), veteriner ilaçların tanımı vesınıflandırılması (analjezikler, analeptikler, antihistaminikler, kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfaktanlar, antiektoparaziter ilaçlar, antihelmentik ilaçlar, vitaminler ve mineral bileşikler, hormonlar),veteriner ilaçların tanımı vesınıflandırılması (analjezikler, analeptikler, antihistaminikler, kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, antiektoparaziter ilaçlar, antihelmentik ilaçlar, vitaminler ve mineral bileşikler, hormonlar), veteriner ilaçların tanımı vesınıflandırılması (analjezikler, analeptikler, antihistaminikler, kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, antiektoparaziter ilaçlar, antihelmentik ilaçlar, vitaminler ve mineral bileşikler, hormonlar), veteriner ilaçların tanımı ve sınıflandırılması (analjezikler, analeptikler, antihistaminikler, kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, antiektoparaziter ilaçlar, antihelmentik ilaçlar, vitaminler ve mineral bileşikler, hormonlar)

AKTİF MADDE VE İLAÇ HAMMADDE SENTEZLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ951)      SAAT/HAFTA: 1          UK: 1     AKTS:1
Endüstriyel ilaç sentezine giriş, organik reaksiyon mekanizmalarının fiziksel temeli, sentez tasarımı, kimyasal proses, ilaç sentezinde kombinatoryal teknikler, antibiyotik ve antibakteriyal ilaçların sentezi, opiat ilaçların sentezi, steroidlerin sentezi, kardiyovasküler ilaçların sentezi, bazı doğal kaynaklı ilaçların sentezi, radyofarmasötik ilaçların sentezi, organometalik ilaçların sentezi karşılaşılan problemler ve gelişmeler.

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ933)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS: 2
Epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili tanımlamalar, enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yolları, salgın tipleri, ülkemizde sık görülen bazı bakteriyel, viral, paraziter ve mikotik enfeksiyonların epidemiyolojileri ve kontrolü, hastane enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmalar ve hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, hastane  enfeksiyonlarından  korunma, kontrol ve antibiyotik kullanımı, hastane enfeksiyonlarına yol açan ve çeşitli antibiyotikler dirençli olan ajanların eradikasyonu kontrolü ve hastane hijyeni.

ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ935)      SAAT/HAFTA: 2        UK:2    AKTS:2
Endüstriyel mikrobiyoloji, yararlanılan mikroorganizmalar ve üretimleri, endüstriyel fermentasyon, fermentasyonda kullanılan mikroorganizmalar, endüstriyel mikrobiyolojide gen mühendisliği, bakteri metabolizması ve enzimleri, fermentasyon ile bazı ürünlerin üretimi ve endüstriyel mikrobiyolojide kullanılan teknikler

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

HASTANE ÖLÇEĞİNDE İLAÇ HAZIRLANMASI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ953)      SAAT/HAFTA: 2     UK: 2   AKTS:2
Hastane işletmeciliğinde eczacılık hizmetlerinin tanımı ve işlevleri, Hastane eczacısının görevi, İlaç hazırlarken eczacının görevi, Eczacılıkta kullanılan ölçü sistemleri, Farmasötik hesaplamalar, kişiye özgü doz hesaplama, Reçete doz hesapları, miliekivalen hesabı, ozmotik basınç hesabı, Eczane laboratuarında yapılan üretim, preparatların formülleri ve hazırlanması. Steril ilaç ve çözeltilerin hazırlanması. Sıvı ilaçların karıştırılması ile ortaya çıkabilecek ilaç etkileşimleri. Eczanede bulunan ilaçların saklama kosulları ve alınan önlemler. Ölçü ve tartı aletlerinin bakımı ve denetimine iliskin işlemler, hastane pratiğinde kullanılan cerrahi ve tıbbi malzemeler özellikleri ve kontrolleri.

KONTROLLÜ SALIM YAPAN SİSTEMLER VE SALIM MEKANİZMALARI
BİLGİSAYAR KODU :  (ECZ955)   SAAT/HAFTA:2     
UK:2   AKTS:2
Terminoloji, Kontrollü salım formu hazırlanacak etken madde özelliklerinin incelenmesi. Etkin madde fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Etkin maddenin biyofarmasötik-farmakokinetik özelliklerinin incelenmesi. Kontrollü salım yapacak dozaj formunun saptanması. Oral kontrollu salım yapan formlar. Matris tipi preparatlar. Kapsüller. Osmotik pompalar.Yüzen dozaj formları. Biyoadhezif sistemler. Mikropartiküler sistemler. Doz tasarımı. Transdermal sistemler. Parenteral sistemler. İmplante sistemler. Oküler sistemler. Rektal ve Vajinal sistemler. Nazal ve pulmoner sistemler. Bukkal sistemler. Kullanılacak polimer tipinin seçimi. Salım mekaniz- malarının incelenmesi. Kontrollü salım sistemlerine ilişkin regülasyonlar, Veteriner hekimlikte uygulama alanları.Zirai ilaçlarda uygulama alanları.

TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN RADYOFARMASÖTİK İLAÇ ŞEKİLLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ957)     SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:1
Radyofarmasi ve tanımı, Radyofarmasötik ve tanımı, Radyonüklid ve tanımı, Radyoaktivite ve radyasyon, Radyonüklidlerin üretiminde kullanılan yöntemler, Radyoaktivitenin ölçümünde kullanılan yöntemler, Radyofarma- sötiklerde formülasyon işlemleri, Radyofarmaside yasal düzenlemeler.

BİYOTEKNOLOJİ KÖKENLİ FARMASÖTİK ÜRÜNLER VE FORMÜLASYON TASARIMLARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ959)      SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Biyoteknolojinin ve farmasötik biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları. Biyoteknoloji kökenli farmasötik ürünler. Biyoteknoloji kökenli farmasötik ürünlerin yapıları ve yapısal özellikleri.Preformülasyon ve formülasyon özellikleri.Teknolojik üretim parametreleri. Stabilite özellikleri. Biyoteknoloji kökenli farmasötik ürünlerin dozaj şekli tasarımları. Biyoteknoloji kökenli farmasötik ürünlerin vücuda veriliş yolları(oral, parenteral, rektal, vajinal, dermal, oküler ve nazal yolla).Biyoteknoloji kökenli farmasötik ürünlerde yapılan kalite kontrolleri, bitmiş ürün spesifikasyonları.

İLAÇ VE KOZMETİK ÜRÜNLER İLE TIBBİ CİHAZLARDA RUHSATLANDIRMA  İŞLEMLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ961)        SAAT/HAFTA: 1       UK:1   AKTS:1
Türkiye’deki kamuya ilişkin yasa ve yönetmelikler. Türkiye’de innovatör ve jenerik ilaçların ruhsatlandırma kriterleri.  İlaç ruhsatlandırmada FDA  ve EMEA regülasyonları. Ara ürün tanımı ve bu grup preparatların üretim ve ithal izinlerine ilişkin kriterler. Kozmetik ürünlerin üretim ve ithal işlemleri.

KOZMETİK ÜRÜNLERDE FORMÜLASYON TASARIMI VE KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ963)       SAAT/HAFTA: 2     UK:2   AKTS:2
Hazırlanan kozmetik ürünlerde bitmiş ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi, Ürün tipine özgün bitmiş ürün kontrollerin yapılması, Kozmetik preparatlara uygulanan stabilite testleri, Fiziksel, stabilitenin incelenmesi, Kimyasal stabilitenin incelenmesi, Mikrobiyolojik stabilitenin incelenmesi, Mikrobiyolojik stabilite sonuçlarının regülasyonlar doğrultusunda irdelenmesi, Kozmetik ürünlerin derideki etkinliklerinin noninvazif teknikler ile Değerlendirilmesi, Kozmetik ürünlerin istenmeyen yan etkileri.

FARMASÖTİK ÜRÜNLER İÇİN İYİ İMALAT UYGULAMALARI – GMP
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ965)       SAAT/HAFTA: 1         UK:1   AKTS:1
İlaç üretimine dair uluslararası regülasyonların incelenmesi, ülkemizin ilaç imaltında bağlı olduğu cGMP kurallarının incelenerek örnekler üzerinden değerlendirilmesi, üretim yerlerinde hammadde girişinden bitmiş ürünün salıverilmesine kadar geçen süreçte GMP kurallarına göre uyulması gerekenler, uluslararası denetimler açısından uyumun sağlanması için gerekenler,  ilaç  ruhsatlandırmasında  tüm  aşamalara  ait  bilgiler,  proses validasyonu, iyi laboratuvar ve iyi depolama uygulamaları (GLP, GSP) hakkında genel bilgi. Ayrıca genel kalite bilgisi ve kalite standartları hakkında bilgilendirme.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

HAMİLELİK, ÇOCUKLUK VE YAŞLILIK DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMININ TOKSİKOLOJİK ÖNEMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ973)       SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:1
İlaçların güvenli kullanımı ve ilgili temel kavramlar, hamilelik döneminde ilaç kinetiği, hamilelik döneminde kullanılan ilaçların olası zararlı risk faktörlerinin analizleri, hamilelik döneminde ilaç zehirlenmelerinde klinik bulgular ve alınacak önlemler, yenidoğan ve çocukta ilaç kinetiği, yenidoğan ve çocukta ilaç kullanımına bağlı zehirlenmeler, yenidoğan ve çocukluk döneminde ilaç kullanımına bağlı zehirlenmelerde tedavi ve alınacak önlemler, süt verme döneminde ilaç kinetiği ve ilaç zehirlenmeleri,  süt verme döneminde ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar, yaşlılık döneminde ilaç kinetiği, yaşlılık döneminde ilaç kullanımında advers reaksiyonlar, yaşlılık döneminde kullanılan ilaçların olası zararlı risk faktörlerinin değerlendirilmesi, yaşlılık döneminde ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar.

KOZMETİK TOKSİKOLOJİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ969)     SAAT/HAFTA: 1       UK:1   AKTS:1
Derinin yapısı ve perkutan absorpsiyonunun toksikolojik önemi, derideki biyotransformasyon ve toksikolojik önemi, kozmetiklerin akut ve kronik toksisiteleri, allerjik ve irritant kontakt dermatit, fototoksik ve fotoallerjik kontakt dermatit, fotokimyasal karsinojenezis, kozmetik ürün içeriklerinin risk değerlendirilmesi, kozmetiklerdeki ksenobiyotiklerin karsinojenik ve mutajenik riskleri, advers etkilere neden olan kozmetik ürün içerikleri ve kontamine  maddeler,  deri  bakımı  ve  makyaj  ürünleri,  şampuanlar,  saç boyaları ve kalıcı dalga verici ürünler, antibakteriyel ajanlar, antiperspiranlar ve deodorantlar, parfüm ve güneş bakım ürünleri, kozmetik kimyasal içeriklerinin regülasyonları.

GIDALARDAKİ TOKSİK MADDELER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ971)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:1
Gıda toksikolojisinin genel prensipleri, gıdalardaki kimyasal kirlilik (kontaminantlar), 8mikotoksinler (aflatoksinler, patulin…), gıdalardaki kimyasal reaksiyonlar sırasında oluşan kimyasal kirleticiler (n-nitrozo bileşikler), pişirme sırasında oluşan karsinojenler (pahlar, piroliz ürünleri, akrilamidler…), gıda katkıları ve kullanım amaçları, dünyada ve türkiyede katkı maddelerinin düzenlemeleri, gıda katkılarının insandaki güvenlik değerleri (noael, adı, mpı…), gıda katkılarının güvenliği için çalışan uluslar arası kuruluşlar (who, kodeks alimentarius komisyonu, jecfa, fao, fda), avrupa birliği direktifleri ve e-kodları, gıdayla bağlantılı kalıtsal hastalık grupları, besin öğelerinin detoksifikasyon mekanizmasındaki rolleri, genetik açıdan değiştirilmiş gıdalar, gıda, çevre ve kanser arasındaki ilişki.

VİRAL ENFEKSİYONLAR VE KORUNMA
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ937)     SAAT/HAFTA: 2     UK:2  AKTS:2
Viral enfeksiyonlar ve korunma, Virusların morfolojisi ve genel özellikleri, Virusların sınıflandırılması, Virusların üretilmesi ve replikasyonları, viral enfeksiyon belirtileri, Viral enfeksiyonlarda patogenez ve immunite, Virüslerin bulaşma yolları, Viral enfeksiyonlarda tanı yöntemleri, viral enfeksiyonlarda korunma ve antiviral tedavi, viral enfeksiyon tipleri (Herpes viruslar, Adeno virus, İnsan Polyoma, insan Papilloma virusu, Varicella zoster, insan Sitomegalovirus, Epstein-Barr virusu, Orthomyxovirus ailesi, Arenavirus, Picornaviruslar, Paramyxovirus, Rhabdovirus, Retroviruslar, Hepatit viruslar)

GERİATRİ, PEDİYATRİ VE GEBELİKTE BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ929)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:1
Tarih boyu tıbbi bitkilerin ve bitkisel ilaçların kullanımı, Tıbbi bitkiler ve endikasyonlarla ilgili terminoloji, Tıbbi Bitki-Ruhsatlı İlaç farkı, Etnobotani, Fitofarmasötikler, Bebekler ve Çocuklarda Bitkisel İlaç Kullanımı: Riskleri ve Faydaları, Gebelik ve Laktasyonda Bitkisel İlaç Kullanımı: Riskleri ve Faydaları, Geriatride Bitkisel İlaç Kullanımı: Riskleri ve Faydaları, Karşılaşabilecek Özel Vakalar

ECZANELERDE İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ981)      SAAT/HAFTA: 1        UK:1   AKTS:1
İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,  veteriner biyolojik ürünler  hariç veteriner  tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar.

BİYOYARARLANIM, BİYOEŞDEĞERLİK TAYİNLERİNDE VE DOZAJ FORMLARI TASARIMINDA ÇÖZÜNME HIZI TAYİNLERİ  ÖNEMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ967)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Çözünme hızı, tanımı ve mekanizmaları. Farmakope monograflarında yer alan ofisinal yöntemler. Ofisinal olmayan yöntemler. Biyoeşdeğerlik yönünden çözünme hızının önemi. Çözünme hızı yöntemlerinin formülasyon geliştirmedeki önemi. Bitmiş ürün (klasik dozaj formları, kontrollü salım yapan dozaj formları) kalite kontrolü yönünden çözünme hızı yöntemleri. Çözünme hızı verilerinin değerlendirilmesi. Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik tayinlerinde alternatif yöntemler.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ989)      SAAT/HAFTA: 2      UK:2   AKTS:2
Doğru hastaya, uygun endikasyon için, doğru ilaç(lar)ı, uygun farmasötik  şekil, yol, dozaj ve sürede ve doğru bilgilendirme  ile kullandırmak ve uygun takip ve değerlendirmeler yaparak uygulamak için gereken eğitim alt yapısını ders ortamı içinde ancak alışılagelmiş teorik ders işleme yöntemlerinden farklı interaktif olarak oluşturmak.

FARMAKOEPİDEMİYOLOJİ VE FARMAKOEKONOMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ991)      SAAT/HAFTA: 1     UK:1   AKTS:1
İlaçların etkileri, yan etkileri ve beklenmeyen etkilerinin göz önüne alınarak farmaekonomik açıdan en avantajlı tedavinin sunulmasının benimsenmesinin sağlanması.

ECZACILIK MESLEK UYGULAMASINDA YÖNETİM
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ993)      SAAT/HAFTA: 1       UK:1    AKTS:1
Eczacılık Uygulamalarında ekonomik anlamda kar elde edebilmek için işlerin planlanması, örgütlenmesi koordine edilmesi ve denetlenmesi sürecininin farkındalığını yaratmak ve uygulama alışkanlığı kazandırmak.

ECZACILIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ995)      SAAT/HAFTA: 1      UK:1     AKTS:1
Mezunlarımızın mesleki uygulamalarında bilgisayar ve internet kullanımının gerekleri ve kullanma çeşitleri üzerinde deneyim kazandırmaktır.

ECZANE  MUHASEBESİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ997)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:1
Eczane sahibi eczacının hangi vergilere tabi olduğu ve eczanesinde uygulaması gereken muhasebe yönetimi konusunda deneyimli olmasını sağlamak.

HASTANE ECZANESİ UYGULAMALARI
BİLGİSAYAR KODU : (ECZ999)     SAAT/HAFTA: 1      UK:1   AKTS:1
Hastane Eczanesi ve kliniklerde öğrencinin karşılaşabileceği durumlar konusunda deneyim kazandırmak.

HASTANE ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER
BİLGİSAYAR KODU: (ECS 901)      SAAT/HAFTA:1      UK:1    AKTS: 1
Genel anestezinin tanımlanması ve genel anestezik ilaçlara giriş, inhalasyon genel anestezikleri katı genel anestezikler, özel kombinasyon anestezikleri ve diğer uygulamalar, organ diagnostikleri: radyofarmasötkler, röntgen kontrast bileşikler ve diğer diagnostik sistemler (mr, ct ve sitigrafi vb.), metabolizma diagnostikleri, iyotlu ilaçların ve radyonüklid ilaçların sentezi fonksiyon diagnostikleri, hastane şartlarında kullanılan antibakteriyel ilaçlar, hastane şartlarında kullanılan onkolojik ilaçlar, ganglioplejikler, intra-vitreal ilaçlar ve diğerleri.

YAYGIN OLMAYAN PARAZİTLER ENFEKSİYONLARA KARŞI KULLANILAN HETEROSİKLİK
BİLEŞİKLER
BİLGİSAYAR KODU: (ECS 903)   SAAT/HAFTA:     UK:1    AKTS: 1
Solunum stimulanları, konvülzan stimulanlar, psikomotor stimulanlar, adrenerjik stimulanlar psikomimetik bileşikler, indolalkilamin yapısındaki psikomimetik bileşikler, fenilalkilaminler, esrar ve kannabinoitler, nootrop etkili bileşikler, pirolidon türevleri, piridin türevleri, akridin türevleri, dimetilaminoetanol türevleri, antiparkinson etkili ilaç etken maddesi taşıyan bileşiklerin sınıflandırılmaları, dopaminerjik, etkinliği artırıcı bileşikler, dopamin prekürsörleri, ergo alkaloidleri diğer dopamin agonistleri, antiparkinson etkili muskarinik bileşikler, tersiyer alkol türevleri, benzhidril eter türevleri, diğer bileşikler, dopamin reseptör agonistlerinin yapı-etki ilişkileri alzheimer tedavisinde kullanılan bileşikler, alzheimer tedavisinde kullanılan bileşiklerin aktivite ilişkileri.

ECZACILIK VE İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK
BİLGİSAYAR KODU: (ECS 905)    SAAT/HAFTA:       UK:3   AKTS: 3
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık Egzersizleri, Pazar araştırma, Pazarlama planı, Üretim planı, Yönetim planı, Finansal plan, Atölye Çalışması (Uygulama) Pazar araştırma, Atölye Çalışması (Uygulama) , Pazarlama planı, Atölye Çalışması (Uygulama) Üretim planı, Atölye Çalışması (Uygulama) Yönetim planı, Atölye Çalışması (Uygulama) Finansal plan, İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar.

HASTANE ECZANELERİNDE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR KODU : (ECS907)    SAAT/HAFTA: 4       UK: 3   AKTS: 3
Hastane Eczanelerinde Tıbbi Cihaz Yönetimine Giriş, Tıbbi Cihaz Mevzuatı, Vijilans ve Güncel Uygulamalar, Ameliyathane – Basit Sarf Branşında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeler, Genel Cerrahi Branşında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeler, Beyin ve Sinir Cerrrahisi Branşında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeler, Ortopedi ve Tramvatoloji Branşında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeler, Göz Hastalıkları Branşında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeler, Üroloji Branşında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeler, Hastane Eczacılığı Alanında Kullanılan Teknolojiler, Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve TPN Solüsyonu Dolum Üniteleri, Kullanılan Cihazlar ve Hazırlama Teknikleri, Stok ve Sipariş Yönetimi, Medikal Depo Yönetimi ve Verimlilik Kriterleri, SUT ve Faturalandırma.